English

Hizmetlerimiz

About

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., uzun yıllar özel sektörde ve vergi inceleme elemanlığında görev yapmış tecrübeli uzman ekipleriyle, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında, gerçek veya tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin denetleme ilke ve standartlarına göre uygunluk yönünden incelenmesi, bu inceleme sonuçlarına dayanılarak tasdik kapsamına giren konuların ve belgelerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığının tespiti ve rapora bağlanmasını yapmaktadır.

Yeminli Mali Müşavirlik

 • Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve bunlara ekli mali tablo ile bildirimlerin denetlenmesi, onaylanması,
 • Geçici Vergi Beyannamelerinin denetlenmesi, onaylanması,
 • Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi tam tasdik raporlarının düzenlenmesi,
 • Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin katma değer vergisi ile muhtasar beyannamelerinin denetlenmesi, onaylanması,
 • Dar mükelleflerin, münferit ve özel beyannamelerinin denetlenmesi ve onaylanması,
 • Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamelerinin ve eklerinin incelenmesi, takdir işlemlerinin yapılarak tasdik edilmesi,
 • Kurumlar Vergisi istisna tutarının tespiti ve raporlanması,
 • Yatırım indirimi istisnasının incelenerek rapor düzenlenmesi,
 • Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki harcamalara ait kur farkları ve faiz giderlerinin tespit raporu,
 • Dernek, tesis, vakıf ve benzeri kurumların vergi muafiyet, istisna ve hesaplarının tasdik ve raporlanması,
 • TÜBİTAK Ar-Ge Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik raporları,
 • Avrupa Birliği fonlarınca desteklenen projelerin denetlenmesi ve raporlanması,
 • Sermayenin ödendiğinin tespiti ve rapor düzenlenmesi,
 • İç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımlarının tespit işlemi ve raporlanması,
 • Katma Değer Vergisi iadesi ve mahsup işlemlerinin incelenmesi ve raporlanması,
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yapılan teslimlerin KDV’lerin tecil-terkin işlemlerinin tespiti ve tasdiki,
 • Bankalardan talep edilen kredi ve teminat mektupları için verilen hesap durum belgelerinin ve eki bilânço, gelir tablosu’nun denetimi ve tasdiki,
 • Radyo ve TV Reklâm gelirlerinin tespiti ve tasdik raporu,
 • Ham Petrol ve Petrol Ürünlerinin ithali ve LPG ile ilgili tespit ve raporlanması,
 • İhraç malı taşıyan araçlara motorin teslimlerinde ÖTV istisnasına ilişkin faaliyetlerin denetimi ve raporlanması,
 • Özel Tüketim Vergisi sıfırlanmış deniz yakıtının denetlenmesi ve tasdiki,
 • Özel Tüketim Vergisi ve Üretim tasdik işlemleri,
 • Gümrük beyannameleri ve Tır karneleri fotokopilerinin onaylanması,
 • İthalat Gözetim kapsamı ürünleri faaliyet tasdiki,
 • İhale konusu işler ve özel bina inşaatı işyerleri ile ilgili kayıtların incelenmesi ve ilişiksizlik belgesinin tanzimi,
 • Sinema filmlerinin desteklenmesi hakkında yönetmelik gereği ve gençlik spor genel müdürlüğü sponsorluk yönetmeliği gereği tasdik işlemleri,
 • Organize Sanayi Bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi,
 • 3568 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu gereğince tasdik kapsamına alınan ve / veya alınacak işlemler, özel amaçlı tasdik raporları,

Revizyon

 • Kanunen tasdik edilmesi ve tutulması mecburi defterlerin ve belgelerin vergi kanunları, Türk Ticaret Kanunu ve İş kanunun ile Sosyal Sigortalar kanunu çerçevesinde yönünden kontrolü,
 • Gerçek ve Tüzel kişi kurum ve kuruluşların resmi kurum ve kuruluşlara belirli periyodik zamanlarda verilmesi gereken beyanname, bildirimler ve formların mevzuata ve kayıtlara uygunluğunun kontrolü,
 • Firmaların gelir ve gider hesaplarının sondajlama yöntemi ile belgelere inilerek evraklarla kayıtlarının uygunluğu ve kanuni sürelerinde verildiği dikkate alınarak kontrolü,
 • Firmalarca kullanılan hesap planının yürürlükteki muhasebe uygulamaları genel tebliğlerine uygunluğunun kontrolü,
 • Firmalarca talep edilen diğer özel amaçlı denetimler.

Kurumsal Finansman

 • Birleşme, Satın alma ve Hisse/Şirket Satışı İşlemlerinde Danışmanlık,
 • Finansal Yeniden Yapılandırma Danışmanlığı,
 • Şirket Değerleme Danışmanlığı,
 • Şirket veya Projelerine Finansal Borç Temininde Danışmanlık,
 • Fizibilite Danışmanlığı,
 • Şirket Değerini Maksimize Edecek Finansal Danışmanlık .

Güvence Hizmetleri

Kurumsal Risk Yönetimi

Bu kapsamda şirketlere kurumsal iş stratejilerinde var olan risklerinin belirlenmesinde ve bunların yönetilmesinde destek olmaktayız. Yönetimin risk iştahının belirlenmesi, hangi risklerin göze alınıp hangilerinin alınamayacağı ve kurumsal risklere yönelik ilgili yasal ve özel düzenlemeler ışığında etkin raporlama yapılması konusunda danışmanlık yapmaktayız.

İç Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri

İç denetim faaliyetlerinin iç denetim biriminin olmaması durumunda dış kaynak kullanımı kapsamında tarafımızca gerçekleştirilmesi ya da bir iç denetim biriminin olması durumunda eş kaynak kullanımı kapsamında iç denetim faaliyetlerinin geliştirilmesi ve güncel denetim tekniklerinin uygulanması konusunda danışmanlık yapılması tüm bu faaliyetlerin sürdürülebilir kılınması ve iç denetim metodolojisinin oluşturulması bu kapsamda verilen hizmetlerdir.

İş süreçleri, İç Kontrol ve Uyum Hizmetleri (GRC)

Tüm iş süreçlerinin analiz edilerek eksikliklerin ve risklerin belirlenmesi, bu risklere karşılık var olan iç kontrol ortamının iyileştirilmesi ve/veya oluşturulması, yeniden yapılandırılması, şirket tarafından oluşturulan prosedür ve talimatlara uyumun denetlenmesi bu kapsamda verilen hizmetlerdir.

Suistimal Denetimleri ve Suistimal Önleme Danışmanlık Hizmetleri

Suistimal risklerinin belirlenmesi, özel incelemelerle suistimal olasılıklarının tespit edilmesi, ihbar ya da şirket yönetiminin özel talepleri ile suistimal denetimlerinin gerçekleştirilmesi ve şirket yönetimi ve çalışanlarında suistimal farkındalığı yaratarak risklerin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılması bu kapsamda verilen hizmetlerdir.

—————————————————————————-

İç denetim hizmetleri hakkında bilgi almak için;

M. Mürşid ŞAFAK – İç Denetim Müdürü

mursidsafak@arilar.com.tr | +90 (224) 211 42 27