English

Aylık Arşiv: Şubat 2018

2017 Yılına İlişkin İndirimli Orana Tabi Teslimlerden Dolayı Yıllık Olarak Hesaplanan Ve İadesi Gereken KDV’ nin Bir An Önce Talep Edilmesi Gerekir

Sirküler No: 2209 Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2 nci maddesi gereğince %1 ve %8 orana tabi mal teslimi veya hizmet ifasında bulunan mükelleflerin, indirimli orana tabi teslimlerinde yüklenilen katma değer vergisinin hesaplanan katma değer vergisini aşması halinde indirim yoluyla giderilemeyen verginin iadesi mümkün bulunmaktadır. Bu şekilde iade talep edilebilmesi için farkın 10.000,- TL’ yi aşması

Yabancı Para Nakdi Krediler İle Dövize Endeksli Kredilerinin Toplamı 15 Milyon ABD Doları Ve Üstünde Olan Firmaların Merkez Bankasına Bildirimde Bulunması Gerekiyor

Sirküler No: 2208 Merkez Bankası tarafından 17 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete’ de Yayımlanan “DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERİN TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK” ile Yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı ilgili hesap döneminin son iş günü itibarıyla 15 milyon

Kağıt Çıktı İle İhracat Ve Serbest Bölgeye İhracat Hakkında e-Fatura Duyuruları

Sirküler No: 2207 e-Fatura sitesinde 19.02.2018 tarihinde iki adet duyuru yayımlanmıştır. Duyuru metinleri aşağıda yer almaktadır: KAĞIT ÇIKTI İLE İHRACAT İŞLEMLERİ 7/7/2017 tarihli duyurumuza göre kağıt çıktı ile ihracat işlemleri tamamlanıp sonradan referans numarası alınan faturalar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca otomatik kabul yanıtı gönderilmeye başlanmış olup bu faturalar için mükelleflerimizce yapılması gereken herhangi bir

Reklam Amaçlı Düzenlenen E-Faturalar Hakkında Duyuru

Sirküler No: 2206 e-Fatura sitesinde 13.02.2018 tarihinde yayımlanan duyuruda, e-Fatura uygulamasına kayıtlı bazı kullanıcıların mal ve hizmet satmak istedikleri müşterilere tanıtım amacıyla iz bedeliyle e-Fatura düzenlediklerinin tespit edildiği ve bu kullanıcıların uygulamadan yararlanma izinlerinin iptal edildiği duyurulmuştur. Duyuru metni aşağıda yer almaktadır: E-FATURA UYGULAMASI KAPSAMINDA KAYITLI KULLANICILARIN BİLGİLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DUYURU Bilindiği üzere 213 Sayılı Vergi

2017/IV. Geçici Vergi Dönemine Ekim Kasım Aralık Ait Gelir Ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatılmıştır

Sirküler No: 2205 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 99 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 14 Şubat 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2017/IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri 19 Şubat 2018 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla

Bölgesel SGK Ek Teşvik Süresi Bir Yıl Daha Uzatıldı

Sirküler No: 2204 10.02.2018 tarih ve 30328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  2018/11190 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 30.05.2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81.inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave puan, ilave puan uygulanacak iller

Gayrimenkul Sermaye İradında %25 Olan Götürü Gider Uygulaması Oranı %15’e Düşürüldü

Sirküler No:2203 05.12.2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 28.11.2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 14 üncü maddesiyle yapılan düzenlemeye istinaden, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 74 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan, gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde, aynı maddede yazılı giderlere karşılık

2017 Yılındaki Nakdi Sermaye Artışlarına İlişkin İndirim Uygulamasında Kullanılacak Faiz Oranı

Sirküler No: 2202 6637 Sayılı Bazı kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8 inci maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine eklenen, sermaye şirketlerinin sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla getirilen nakit sermaye artışlarında indirim uygulamasına ilişkin hususları 06.04.2016 tarih ve 1825 no.lu sirkülerimizde açıklamıştık. Kanun hükmü uyarınca: sermaye şirketlerinin