Tasdik Hizmetleri


 • Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve bunlara ekli mali tablo ile bildirimlerin denetlenmesi, onaylanması,
 • Geçici Vergi Beyannamelerinin denetlenmesi, onaylanması,
 • Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi tam tasdik raporlarının düzenlenmesi,
 • Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin katma değer vergisi ile muhtasar beyannamelerinin denetlenmesi, onaylanması,
 • Dar mükelleflerin, münferit ve özel beyannamelerinin denetlenmesi ve onaylanması,
 • Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamelerinin ve eklerinin incelenmesi,
 • Kurumlar Vergisi istisna tutarının tespiti ve raporlanması,
 • Bankalardan talep edilen kredi ve teminat mektupları için verilen hesap durum belgelerinin ve eki bilânço, gelir tablosunun denetimi ve tasdiki,
 • Avrupa Birliği Fonlarınca Desteklenen Projelerin Denetlenmesi ve Raporlanması,
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yapılan teslimlerine ilişkin KDV’lerin tecil-terkin ve iade işlemlerinin tespiti ve tasdiki,
 • Dernek, tesis, vakıf ve benzeri kurumların vergi muafiyet, istisna kapsamında hesaplarının denetimi, tasdik ve raporlanması,
 • İç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımlarının tespit işlemi ve raporlanması,
 • İhale konusu işler ve özel bina inşaatı işyerleri ile ilgili kayıtların incelenmesi,
 • Organize Sanayi Bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi,
 • Özel Tüketim Vergisi sıfırlanmış deniz yakıtının denetlenmesi ve tasdiki,
 • Sinema filmlerinin desteklenmesi hakkında yönetmelik gereği tasdik işlemleri
 • Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği gereği tasdik işlemleri,