English

Aylık Arşiv: Nisan 2018

DİİB SAHİBİ MÜKELLEFLERİN İHRAÇ KAYDIYLA MAL TESLİMLERİNDE İADE EDİLECEK KDV’ NİN HESABI

Sirküler No: 2234 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin IV/A-1.5. bölümünde 15.02.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 11 Seri nolu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 18.maddesiyle aşağıdaki şekilde düzenleme yapılmıştır. “DİİB kapsamında KDV ödemeksizin yurtiçi ve yurtdışından satın aldığı girdileri kullanarak ürettiği malı 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi kapsamında ihraç kayıtlı olarak

KADIN HİZMET ERBABI ÇOCUKLARINA KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ HİZMETİ SUNAN KURUMLARA ÖDENEN ÖDEMELER ÜCRET SAYILARAK VERGİ İSTİSNASI UYGULANACAKTIR

Sirküler No: 2233 7103 sayılı Kanun “VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN” 27.03.2018 tarih ve 30373 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, kadın hizmet erbabı çocukları bakımı için kreş ve gündüz bakımevi hizmeti veren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine yapılan ödemeler ücret sayılarak vergi istisnası ile ilgili kanun

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NA PRİM BORCU KAPSAMINDAKİ İŞVERENLER İÇİN YENİ UYGULAMA YAYIMLANDI

Sirküler No: 2232 Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarını düzenli ödeyen işverenlere 31.03.2018 tarih ve 30377 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile son 1 yıllık borçları için tecil ve taksitlendirme yapabilecektir. Söz konusu karar kapsamında; Uyumlu prim borçlusu: Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlardan; a-) Başvuru

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Sirküler No:2231 06.04 2018 tarih ve 30383 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazi Kanunlar İle 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun ile Katma Değer Vergisinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır. 1-) ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE KDV MATRAHI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR. Katma Değer Vergisi Kanununun 2/5 inci maddesinde, “Bu Kanunun

YURTDIŞINDAN GETİRİLEREK SERMAYE OLARAK KONULAN YABANCI PARALARLA İLGİLİ DÜZENLEME

Sirküler No: 2230 7103 Sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile yapılan önemli bir değişiklik te 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 280 inci maddesinden sonra gelmek üzere “Yurtdışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paralar” başlıklı 280/A maddesidir. Eklenen bu madde ile; Yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapacak tam mükellef sermaye şirketlerine, işe başladıkları hesap dönemini takip

YENİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI

Sirküler No: 2229 7103 Sayılı Kanun’un 31.maddesi ile 3065 sayılı KDV Kanuna Geçici 39.madde eklenmiştir. Buna göre; – 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri, – 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu

2018 YILI BİRİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI AÇIKLANDI

Sirküler No: 2228 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 48 Sıra Numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile; 2018 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı  % 4,54 (yüzde dört virgül ellidört) olarak tespit edilmiştir.  Bilgilerinize sunarız. Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

BAZI MALLARIN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTAR VE/VEYA ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sirküler No: 2227 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan malların vergi tutar ve/veya oranları, adı geçen Kanun eki listelerin 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile değiştirilmesi nedeniyle, yeniden belirlenmiş olup, mezkur ÖTV Kanunu

BOZULMA, ÇÜRÜME VEYA SON KULLANMA TARİHİNİN GEÇMESİ GİBİ NEDENLERLE İMHA EDİLMESİ GEREKEN EMTİA İÇİN YAPILAN YENİ DÜZENLEME

Sirküler No: 2226 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 7103 Sayılı Kanun 27.03.2018 tarih VE 30373 sayılı Resmi Gazete’nin 2. Mükerrer Sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanunun 10’uncu maddesi ile 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa 278/A maddesi eklenmiştir. Bu maddeye göre; “Bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi

7103 SAYILI KANUNLA ÖĞRENCİLERİN ÇALIŞMALARI HALİNDE ALMAKTA OLDUKLARI ÖLÜM AYLIKLARI KESİLMEYECEK

Sirküler No: 2225 7103 sayılı Kanun “VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN” 27.03.2018 tarih ve 30373 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, öğrencilerin çalışmaları halinde almakta oldukları ölüm aylıklarının kesilmeyeceği ile ilgili 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde “GEÇİCİ MADDE 74” eklenmiştir. MADDE 72’i ile 5510 sayılı Kanuna