English

Aylık Arşiv: Mayıs 2018

TAŞINMAZLARIN YENİDEN DEĞERLEMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

Sirküler No: 2276 25/05/2018 tarih ve 30431 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunun 5 inci maddesi ile, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa geçici 31 inci madde eklenmiştir. Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (finans ve bankacılık sektöründe faaliyet gösterenler,

ELEKTRONİK DEFTERLERİN OLUŞTURULMA, İMZALANMA SÜRESİ VE ELEKTRONİK DEFTER BERATLARININ YÜKLENME SÜRELERİ UZATILMIŞTIR

Sirküler No: 2275 25.05.2018 tarih ve 107 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 31 Mayıs 2018 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 8 Haziran 2018 günü sonuna kadar uzatılmıştır. Bilgilerinize sunarız. Ş.A.

BAĞIMSIZ DENETİME TABI OLACAK ŞİRKET KRİTERLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Sirküler No: 2274 26 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bağımsız denetim kriterleri yeniden belirlenmiş olup, 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu karara göre bağımsız denetime tabi şirketler :  a) Herhangi bir ölçüt olmaksızın (I) Sayılı Listede belirtilen tüm şirketler, Tam Liste için Ek-1’ e

BAZI MALLARA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARININ BELİRLENMESİ

Sirküler No: 2274 14.05.2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararnamenin eki kararın 1 inci maddesi ile; Özel Tüketim  Vergisi Kanununa ekli Ⅰ sayılı listesinde yer alan malların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca ilan edilen akaryakıt bayi satış fiyatlarına esas alınan yurt içi rafineri çıkış fiyatlarında, 17/05/2018 tarihinden itibaren, uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak meydana

SGK TARAFINDAN İHTAR ÇEKİLMEDEN İDARİ PARA CEZASI UYGULANMAYACAK PRİME ESAS KAZANÇ TUTARLARI

Sirküler No: 2273 BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 25.05.2018 tarih ve 30431 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, söz konusu Kanunun MADDE 16-‘sı ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir. “Kurumca, birinci fıkrada belirtilen bildirge, beyanname, belge veya defterlere istinaden sigortalıların ve çalışma gün

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNUN Ⅱ SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 4 SERİ NOLU TEBLİĞ

Sirküler No: 2272 ÖTV Uygulama Genel Tebliğinin Ⅱ/Ç/4 bölümünün ikinci paragrafı, ihraç kayıtlı yapılan teslimlerde ihracatın süresinde gerçekleşmemesi halinde ihracatçı tarafından mücbir sebepler nedeniyle yasal süre içerisinde ihraç edilemeyen mallar için sürenin bitiminden itibaren en geç 15 gün içinde ihracatçı tarafından talep edilmesi durumunda,  ilgili vergi dairesi başkanlığı veya defterdarlık tarafından 3 aylık ek süre

İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler No: 2271 21.05.2018 tarih ve 30427 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik “İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” ile 29.06.2015 tarih 29401 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikte yapılan önemli değişiklikler aşağıdadır. 1-) Yönetmelikte yer alan, ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta

7143 SAYILI KANUNLA YAPILANDIRMA KAPSAMINDA OLAN SOSYAL GÜVENLİK KURUM ALACAKLARI VE GETİRİLEN TEŞVİKLER

Sirküler No: 2270 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı Kanun ile getirilen yeniden yapılandırma kapsamına giren Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları ve diğer teşvikler aşağıda belirtilmiştir. A-) Yapılandırma Kapsamında Olan Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu Alacakları. 1-) 2018 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden (18.05.2018) önce tahakkuk

HİSSELİ GAYRİMENKUL İÇİN ÖDENEN KİRA BEDELİNİN BEYANI

Sirküler No: 2269 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde sayılan mal ve hakların kiraya verilmesinden elde edilen iratların gayrimenkul sermaye iradı olduğu belirtilmiş bulunmaktadır. Hisseli olarak sahip olunan konut veya işyerlerinin kiraya verilmesinde, hissedarların sahip olduğu oranları nispetinde kira tutarı üzerinden ayrı ayrı olmak üzere aynı kanunun 94  üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılanlar

TÜRKİYEDE YERLEŞİK KİŞİLERİN YURT İÇİNDE DÖVİZ KREDİSİ TEMİN ETME USULÜ.

Sirküler No: 2268 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılık ve Finansman Kuruluşları Genel Müdürlüğü Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğünce, 02/05/2018 tarihinde yürürlüğe giren Sermaye Hareketleri Genelgesinin 38 inci maddesinin ikinci bendinde; “Kambiyo mevzuatı uyarınca Türkiye’de yerleşik kişiler ancak 32 sayılı kararda yer alan şekliyle bankalar ve finans kuruluşlardan döviz