English

Aylık Arşiv: Haziran 2018

TEŞVİK BELGELERİNİN TAMAMLAMA VİZESİ KAPSAMINDA Y.M.M. RAPORU YAZILMASI

Sirküler No: 2290 01/06/2018 tarihli ve 30438 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (2012/1) değişiklik yapılan (2018/1) numaralı Tebliğ ile; 21 inci maddesinin beşinci fıkrasına göre, tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın işletmeye geçiş tarihinden itibaren beş yıllık süreyi doldurmamış yatırımların bütün olarak devri, teşvik belgesi üzerinde unvan değişikliği yapılmak

7143 SAYILI KANUN UYARINCA SGK ALACAKLARININ YAPILANDIRMASI GENELGESİNİ YAYIMLANDI

Sirküler No: 2289 11.05.2018 tarihli ve 7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanunla SGK tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen, 2018/Mart ve önceki aylara ait olup Kanunun yayımı tarihi olan 18.05.2018

İMAR BARIŞI KAPSAMI UYARINCA YAPI KAYIT BELGESİ BEDELİNİN HESAPLANMA USULÜ

Sirküler No: 2288 18/05/2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı kanunun 16 ıncı maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununa geçici 16 ıncı maddesi ile yapılan değişiklikle; Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla, 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar

Ramazan Bayramı Tebriği

RAMAZAN BAYRAMINIZI KUTLAR, SAĞLIK VE MUTLULUKLAR DİLERİZ. Ş.A. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ORTAK VE ÇALIŞANLARI                                                         

YURT DIŞINDA YERLEŞİK KİŞİLERE AÇILACAK DÖVİZ KREDİLERİ

Sirküler No: 2287 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sermaye Hareketleri Genelgesinde;” Krediler” Bölümünün “Kredi Açılması” konu başlığının altındaki 2.1.7. maddesinde belirtilen şekilde açılacak nakdi kredilerle 2.1.5 ve 2.1.6 maddelerindeki belirtilen kredilerin tutarı, bankaların yurt dışından sağladıkları döviz kredileri ile döviz tevdiat hesapları (zorunlu karşılıklar düşüldükten sonra) toplamını geçmeyecektir. Bu kredilerde vade kısıtlaması bulunmamaktadır. Türk müteşebbislerce, verilmiş

SERMAYE OLARAK KONULMAK ÜZERE YURTDIŞINDAN GETİRİLEN YABANCI PARA

Sirküler No: 2286 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 11 inci maddesiyle 213 sayılı Vergi Usul Kanununa eklenen 280/A maddesi ile;  ‘Yurtdışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paralar’ başlıklı madde  uygulamasından yararlanılabilmesi için aşağıda belirtilen şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Sermaye şirketi olma, 27/03/2018 tarihinden sonra

SERMAYE PİYASASI MEVZUATINDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Sirküler No: 2285 18/04/2018 Tarih ve 30395 Sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan ve Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliği (Iı-23.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’deki (II-23.1.B) değişiklik aşağıdaki gibidir: MADDE 2 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, aynı maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiş,

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA İKTİSAP EDİLEN YENİ MAKİNA VE TECHİZAT İÇİN UYGULANACAK AMORTİSMAN ORANI

Sirküler No: 2284 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 16 ıncı maddesiyle 213 sayılı Vergi Usul Kanununa eklenen Geçici 30 uncu maddesi ile;  2019 takvim yılı sonuna kadar iktisap edilen yeni makina ve teçhizat ile aynı tarihe kadar yatırım teşvik belgesi kapsamında iktisap edilen yeni makina

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO 18) İLE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER Ⅱ.

Sirküler No: 2283 Tebliğin (II/B) kısmının 12 inci bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir. 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine eklenen (j) bendine göre, organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri ile

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ(SERİ NO 18) İLE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER Ⅰ.

Sirküler No: 2282 Tebliğin (II/E) kısmının 8 inci bölümünden sonra gelmek üzere başlığı ile birlikte aşağıdaki bölüm eklenmiştir. İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna 7103 sayılı Kanunla, 1/5/2018 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, 3065 sayılı Kanuna eklenen geçici 39 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek yeni makina ve teçhizatın, Sanayi