English

Aylık Arşiv: Ağustos 2018

İLİŞKİLİ KİŞİLERDEN MAL VE HİZMET ALIMI NEDENİYLE OLUŞAN VADE FARKININ ÖRTÜLÜ SERMAYE KARŞISINDAKİ DURUMU

Sirküler No: 2342 Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğünün 08.03.2018 tarih ve 38418978-125[12-16/1]-102776 sayılı özelgesinde;  Üretim ve tasarım faaliyetleriyle iştigal eden şirketin ticari faaliyeti kapsamında ilişkili kişilerden mal ve hizmet alımları yaptığı, bu çerçevede şirketinizin ilişkili bir firma ile gerçekleştirdiği mal ve hizmet alımına ilişkin ticari borcun vadesinde ödenmesinin sehven unutulması

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KDV ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Sirküler No: 2341 15/08/2018 tarih ve 30510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Ekli ”Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulmasına 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun 28 inci maddesi gereğince karar verilmiştir. 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN TANIMI, NİTELİKLERİ VE SINIFLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Sirküler No: 2340 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesine istinaden; 19/10/2005 tarih ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması hakkındaki yönetmeliğin bazı maddeleri 24/06/2018 tarih ve 2018/11828 sayılı karar ile değişiklik yapılmıştır. Küçük ve orta

SGK GENÇ GİRİŞİMCİ TEŞVİK UYGULAMASI GENELGESİNİ YAYIMLADI

Sirküler No: 2339 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı Kanunun 22.inci maddesi ile; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81.inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (k) bendi gereğince; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18

İŞYERİ HEKİMLERİNİN E-REÇETE UYGULAMASI İLE İLGİLİ KURUM DUYURUSU

Sirküler No: 2338 19.07.2018 tarihli SGK Başkanlığı duyurusunda; İşyeri hekimliklerince “SGK Kurumsal Hekim Şifreli” ve “Güvenli Elektronik İmzalı” e-reçete uygulamasına 02.01.2018 tarihinden itibaren zorunlu olarak geçilmiş olup bu tarihten itibaren manuel reçete girişine “Sistem çalışmadığı için e-reçete düzenlenememiştir.” ibaresi bulunan ve reçeteyi yazan hekim tarafından imzalanan reçetelerde izin verilmekteydi. 23.07.2018 tarihinden itibaren sadece “Güvenli Elektronik

ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı), Hızlı Kargo, Mikro İhracat

Sirküler No: 2337 10/03/2013 tarihli ve 28583 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 10/09/2013 tarihinde yürürlüğe giren 4 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) uyarınca hızlı kargo işlemleri yapılabilmektedir. Söz konusu tebliğ kapsamında, hızlı kargo İşlemlerini yapmaya yetkili dolaylı temsilciler tarafından eşyanın ithalatı ve ihracatı için “Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi” (ETGB) düzenlenmektedir.

İMHA EDİLMESİ GEREKEN EMTİANIN DEĞERLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

Sirküler No: 2336 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 10 uncu maddesiyle 213 sayılı Vergi Usul Kanununa eklenen 278/A maddesi, İmha Edilmesi Gereken emtia;  Bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle imha edilmesi gereken emtia, bu mahiyetteki imha işlemleri süreklilik arz eden mükelleflerin başvurularına

BİRDEN FAZLA TAKVİM YILINA SİRAYET EDEN İNŞAAT VE ONARIM İŞİNDE İŞİN BİTİMİ NASIL BELİRLENİR

Sirküler No: 2335 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinin birinci fıkrasında; “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir.” hükmü yer almaktadır. Bir işin Gelir

ÖZELLİK ARZEDEN ÖZELGELERDEN ÖRNEKLER

Sirküler No: 2334 30/01/2018 tarih ve 62030549-125[10-2016/486]-98638 sayılı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı özelgesi; Sermaye şirketlerinin hesap dönemi içinde ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarındaki nakdi sermaye artışları ile yeni kurulmuş şirketlerde ödenmiş sermayenin nakit olarak kısım üzerinden, bankalarca TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranının yarısı sermaye artırımına

GEÇİCİ İLMÜHABERLERLE TEMSİL EDİLEN HİSSELERİN SATIŞINDA KDV DOĞAR

Sirküler No: 2333 Geçici ilmühaberler anonim şirketler tarafından hisse senetlerinin yerini tutmak amacıyla çıkartılan menkul kıymetlerdir. Sahiplerine genel kurul toplantılarına katılmak, oy kullanmak, kar payı almak gibi pay sahipliği haklarını kazandıran ilmühaberler, ilgili anonim şirketçe hisse senetleri düzenlenip ortaklara teslim edildiği anda geçerliliğini kaybetmektedir. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun; 1/1 inci maddesinde, ticari,