English

Aylık Arşiv: Eylül 2018

197 SAYILI MOTORLU TAŞITLAR KANUNUN BAZI MADDELERİNE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Sirküler No: 2373 27/03/2018 tarihli ve 30373 mükerrer 2 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 17,18,19,20,21 inci maddeleri ile; 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun2 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan minibüs için oturma yeri “onbeş” ibaresi “onyedi” şeklinde, 

GİRİŞİM SERMAYESİ FONLARINA KAYNAK AKTARIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Sirküler No: 2372 05/06/2018 tarih ve 30442 mükerrer sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 09/04/2018 tarih ve 2018/11662 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca; 4749 sayılı sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanununun ek1 maddesine göre, Girişim Sermayesi Fonlarına Kaynak Aktarımına İlişkin Karar yürürlüğe girmiştir. Kararda; Sermaye şirketlerine ve projelere finansman sağlayan girişim sermaye fonlarına Hazine

VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINDAN FAYDALANAN MÜKELLEFLERE ÖNEMLİ HATIRLATMA

Sirküler No: 2371 7143 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen ya da ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi mümkün olup ilk taksit ödeme süresi 01 Ekim 2018 (30/09/2018 tarihi Pazar gününe rastladığından) tarihi mesai saati bitiminde sona ermektedir.  1) Taksitlendirilen tutarların bir takvim yılında ikiden fazla

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİNCE FİNANSAL YENİDEN YAPILANDIRMA HAKKINDA KAMUOYU DUYURUSU

Sirküler No: 2370 Türkiye Bankalar Birliği tarafından, yakın dönemde uluslararası piyasalardaki gelişmelerin de etkisiyle ekonomimizde yaşananlar dikkate alınarak, bankalar ve diğer finansal kurumların ticari borçlularla yapacakları finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerinde uyulması gereken prensipleri düzenleyen bir protokol hazırlanmıştır. Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması, toplam kredilerdeki payı yaklaşık yüzde 90 olan bankalar ve diğer finansal kuruluşlar tarafından

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN DÖNÜŞÜMÜ İLE İLGİLİ SÜRE UZATILDI

Sirküler No: 2369 25.05.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 498 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 30.09.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 483 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen bazı süreler 01.10.2018 tarihi olarak değiştirilmiştir. Mevcut eski nesil ÖKC’leri mali hafızaları doluncaya kadar kullanma imkanı getirilen mükelleflerin ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait

OTOMOBİLLERDE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ

Sirküler No: 2368 24.09.2018 tarih ve 30545 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 132 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (Ⅱ) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulmasına, bu kanunun 12 inci maddesi gereğince karar verilmiştir. 4760

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARDAN DÜZENLENEN GÜNLÜK KAPANIŞ (Z) RAPORLARINA AİT MALİ BİLGİLERİN BİLDİRİMİNE İLİŞKİN HATIRLATMA

Sirküler No: 2367 01.06.2018 tarihinde e-fatura sitesinde; ödeme kaydedici cihazlardan düzenlenen (Z) raporlarının elektronik ortamda bildirim yönteminin seçildiği tercih bildirim ekranının kullanıma açıldığı ve bildirim kılavuzu ile teknik kılavuzun yayımlandığı duyurulmuştu. Teknik kılavuzda yer alan önemli bilgileri hatırlatmak istiyoruz. Ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) kullanmakta olan mükelleflerin 01.10.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışlara

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

Sirküler No: 2366 20.09.2018 tarih ve 30541 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/7 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğle; soruşturma yürütülen ürünlerde İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu tarafından ekte yer alan ürünler için 20.09.2018 tarihinden itibaren 200 gün süreyle geçici koruma önlemi olarak % 25 oranında ek mali yükümlülük getirilmiştir. Tebliğ eki Ek-1’de yer alan tabloda

YENİDEN DEĞERLEME SÜRESİ İLE İLGİLİ HATIRLATMA

Sirküler No: 2365 06/07/2018 tarih ve 30470 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren 213 sayılı Vergi Usul Kanununa, 16/5/2018 tarihli ve 7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesi ile eklenen Geçici 31 inci madde uyarınca,500 Seri Nolu Genel Tebliğ ile yapılan düzenlemede; Bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir veya

ORTAK ALACAĞININ BORÇLU ŞİRKET SERMAYESİNE EKLENEBİLMESİ İÇİN NAKİT KAYNAKLI OLMASI ŞARTTIR

Sirküler No: 2364 Herhangi bir ortak alacağı, sadece şirkete nakit olarak verilen borçtan kaynaklandığı takdirde YMM, SMMM veya denetçi raporu ile sermayeye eklenebilmektedir. Buna ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 02.01.2014 tarih ve 50035491.449.023 sayılı genelgesinde aşağıdaki açıklamaya yer verilmiştir; “……… Buna göre; ortağın şirketten olan alacağının, yeminli mali müşavir veya serbest mali müşavir raporu ya