English

Aylık Arşiv: Aralık 2018

ELEKTRONİK BELGE YERİNE KAĞIT BELGE DÜZENLENMESİ HALİNDE CEZA KESİLMEYECEK HALLER

Sirküler No: 2444 25.05.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 494 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile hangi hallerde elektronik belge olarak düzenlenmesi gereken belgelerin kağıt olarak düzenlenebileceği belirlenmiştir. Tebliğde sayılan haller dışında kağıt belge düzenlenmesi halinde her bir belge için 240 Türk lirası özel usulsüzlük cezası kesilir. Elektronik belge olarak düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TARAFINDAN YAPILAN DUYURU.

Sirküler No:2443 Türkiye Cumhuriyeti Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 2018 yılı Yurt İçi Kaynak Saptama Çizelgesine ilişkin 16.10.2018 tarihli duyurusunda; Elektrik piyasasında faaliyet gösteren (Üretim, İletim, Dağıtım, OSB Dağıtım, OSB Üretim) lisans sahibi tüzel kişilerce “2018 Yılı Yurt İçi Kaynak Saptama Çizelgesi”nin ilgili kısımlarının Aralık 2018 sonu itibariyle her lisans için ayrı ayrı doldurularak ve şirketi

İNTERNET ORTAMINDA VERİLEN REKLAM HİZMETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

Sirküler No:2442 19.12.2018 tarih ve 30630 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 476 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 11 inci maddesi kapsamında bazı hizmetlerin vergi kesintisi kapsamına alınması ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 ve 30 uncu maddelerde yer alan vergi kesintisi oranları hakkındaki 2009/14592,14593,14594 sayılı Bakanlar

ESNAF MUAFİYETİNDEN FAYDALANANLAR TARAFINDAN ÜRETİLEN İHTİYAÇ FAZLASI ELEKTRİK BEDELİNDE UYGULANACAK TEVKİFAT ORANI

Sirküler No:2441 14/05/2018 tarihli ve 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi kapsamında esnaf muafiyetinden faydalananlar tarafından Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına dayalı sahip oldukları ve kiraladıkları konutların çatı veya cephelerinde kurdukları ve azami güç 10 Kw kadar üretilen Elektrik Enerjisi’nin ihtiyaç fazlasını

BAZI MALLARA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARININ BELİRLENMESİ

Sirküler No: 2440 14.05.2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararnamenin eki kararın 1 inci maddesi ile; Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli Ⅰ sayılı listesinde yer alan malların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca ilan edilen akaryakıt bayi satış fiyatlarına esas alınan yurt içi rafineri çıkış fiyatlarında, 17/05/2018 tarihinden itibaren, uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak meydana

YURT DIŞI MUKİMİ ORTAKTAN ALINAN YAZILIM HİZMETİNİN VERGİSEL DURUMU.

Sirküler No: 2439 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğünün 06.04.2018 tarih ve 62030549-125[30-2015/229]-342400 sayılı özelgesinde; Yurt dışı ortağınız olan ……… (Almanya) firmasından video konferans sistemi yazılımı almak istediğinizi belirterek, alınacak bu hizmet karşılığında yapılacak ödemeler üzerinden kurumlar vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı ve katma değer vergisi uygulaması konularında görüş talep edilmektedir. 5520 sayılı

ÜST HAKKI TESİS EDİLEN ARSA ÜZERİNE İNŞA EDİLEN BİNA İÇİN AYRILACAK AMORTİSMAN HUSUSU

Sirküler No: 2438 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğünün 12.03.2018 tarih ve 11395140-105[269/2014/VUK-1/18818] sayılı özelgesinde; Mülkiyeti hazineye ait arazi üzerinde, 49 yıl süreli olarak şirketiniz lehine tesis edilen müstakil ve daimi üst hakkı bulunduğu, tapu kütüğüne bağımsız ve sürekli nitelikte taşınmaz olarak kaydı yapılan üst hakkı için bedel ödendiği, söz konusu arazi

ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ YENİLENDİ

Sirküler No: 2437 06.12.2018 tarih ve 30617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a maddesine göre Tebligat yönetmeliği yeniden düzenlenmiştir. Bu Yönetmeliğin uygulanmasında Teslim, bilgilendirme ve belgelendirmenin sağlanması, Bilgi güvenliğinin sağlanması, Kişisel verilerin korunması, Entegrasyon ve iş birliğinin sağlanması, Hizmet kalitesinin sağlanması, Ulusal ve uluslararası standartların sağlanması, Amaçlanmıştır. Aşağıda sayılan gerçek ve tüzel

ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULAN DEFTERLER VE ONAY ZAMANLARI

Sirküler No: 2436 Elektronik Ortamda Tutulacak Defterler  Yevmiye Defteri Defter-i Kebir, Elektronik Defter Genel Tebliğine göre Gerçek ve Tüzel kişiler için “Elektronik defter tutma sürecinde hesap döneminin ilk ayının beratının alınması açılış onayı yerine geçecektir.” hükmü bulunmaktadır. Berat yükleme süresi, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar olduğundan, bu süreler içerisinde yapılan

İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİNDE YAPILAN YENİLİKLERE İLİŞKİN DUYURU

Sirküler No: 2435 Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, İnteraktif Vergi Dairesi Projesi kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda mükelleflerin aşağıda sayılan işlemleri İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden gerçekleştirebilmesi mümkün hale getirilmiştir. 7143 sayılı Kanun başvuru sonucunun görüntülenmesi ve taksit ödemesinin yapılabilmesi, Emanette yer alan tutarlar için iade/mahsup talebinde bulunulması, Yönetici ve ortaklık bilgilerinin görüntülenmesi, Yönetici değişikliğine ilişkin dilekçe verilmesi,