English

Aylık Arşiv: Şubat 2019

YURTDIŞI ALACAKLARININ TAHSİL EDİLEMEMESİ HALİNDE ŞÜPHELİ ALACAK KAYDI

Sirküler No: 2537 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre şüpheli alacaklar; ticari kazancın elde edilmesi veya idame ettirilmesi ile ilgili olarak dava veya icra safhasında bulunan alacaklarla, yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş olan dava ve icra takibine değmeyecek derecedeki küçük alacaklar olarak sayılmıştır. Bu şartlardan herhangi birisinin

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA ALINAN MAKİNE VE TECHİZATIN DEVRİ.

Sirküler No: 2536 Konya Vergi Dairesi Başkanlığının 18.04.2017 tarih ve 37009108-130[80355]-33257 sayılı özelgesinde; Güneş enerjisinden elektrik üretimi faaliyetinde bulunan ticari işletmeye ait yatırımların, KDV Kanununun 13/d maddesi uyarınca yatırım teşvik belgesi ile KDV istisnasından yararlanarak gerçekleştirildiği, Ticari işletmenin ortağı olduğunuz ve 2014 yılından itibaren güneş enerjisinden elektrik üretimi faaliyetini sürdüren şirkete Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer

DAMGA VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZELLİK ARZEDEN ÖZELGELER

Sirküler No: 2535 Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 12.06.2018 tarih ve 71387770-155[1-2017/303]-26652 sayılı özelgesinde;  Müteahhit firma ile yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereği müteahhit firma tarafından öngörülen sürede inşaata başlanmamış olması nedeniyle sözleşme tek taraflı feshedildiği, feshe ilişkin noter aracılığı ile çekilen ihtarnamenin 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun 1/A-5 bölümü uyarınca fesihname

DERNEĞİN AKTİFİNDE YER ALAN TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLAR İÇİN AMORTİSMAN AYRILMASI

Sirküler No: 2534 Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğünün 23.05.2018 tarih ve 27575268-105[172-2018-147]-E.204805 sayılı özelgesinde; Kamu yararını teşkil eden bir faaliyeti bulunmayan Derneğinizin herhangi bir iktisadi işletmesinin olmadığı ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyetinin bulunmadığı ve defter kayıtlarınızın bilanço usulüne göre tutulduğu belirtilerek, aktifinizde bulunan taşınır ve taşınmaz mallar için amortisman ayrılıp

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN SU İHBARNAME BİLDİRİMİNİN FATURA OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ HUSUSU.

Sirküler No: 2533 Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğünün 11.06.2018 tarih ve 95133703-105-E.46592 sayılı özelgesinde; Genel Müdürlüğünüzün … sayılı … Kanuna tabi bir kamu kurumu olduğu, genel ticarî hayatta su faturası olarak bilinen ve Kurumunuzca düzenlenen su ihbarnamesi belgesinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uygulamasında ispat edici vesika (fatura ve fatura benzeri belge)

E- FATURA UYGULAMASINA KAYITLI KULLANICILAR TARAFINDAN KAMU HARCAMA BİRİMLERİNE E- FATURA DÜZENLENEBİLMESİNE AİT DUYURU

Sirküler No: 2532 Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi sitesinin duyurular bölümünde 04.02.2019 tarihinde yapılan açıklama ile; e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile belirlenmiş merkezi yönetim kapsamında yer alan Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Yeni Harcama Yönetim Sistemini (MYS) kullanan kamu idareleri ve bunlara

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI SERMAYE HAREKETLERİ GENELGESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Sirküler No: 2531 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılık ve Finans Kuruluşlar Genel Müdürlüğü Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğü’nce yayımlanan 02.05.2018 tarihli Sermaye Hareketleri Genelgesinin 16 ncı maddesinde yapılan değişiklik aşağıda belirtilmiştir. Döviz Kredilerine İlişkin Ortak Hükümler Bölümünün Döviz gelirlerinin beyanı başlıklı 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası; “Firmalar yıllık hesap dönemini takip eden yılın başından itibaren döviz geliri

Ⅳ. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAME VERME SÜRESİ UZATILMIŞTIR

Sirküler No: 2530 Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 111 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 14 Şubat 2019 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2018 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri 18 Şubat 2019 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu uzatma, ilgili geçici

HASILAT ESASLI VERGİLENDİRME USULÜ UYGULANACAK SEKTÖR VE KDV ORANI BELİRLENDİ

Sirküler No: 2529 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 38 inci maddesi ile ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilenler ile mesleki kazancı serbest meslek kazanç defterine göre tespit edilenler için sektör ve meslek grupları itibariyle hasılat esaslı vergilendirme usulüne tabi olacakları ve sektör ve meslek gruplarının da Cumhurbaşkanı tarafından belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

2018 YILINA İLİŞKİN İNDİRİMLİ ORANA TABİ TESLİMLERDEN DOLAYI YILLIK OLARAK TALEP EDİLECEK İADE TUTARININ OCAK/ 2019 DÖNEMİ KDV BEYANNAMESİ İLE TALEP EDİLMESİ MÜMKÜNDÜR

Sirküler No: 2528 Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2 nci maddesi gereğince %1 ve %8 orana tabi mal teslimi veya hizmet ifasında bulunan mükelleflerin, indirimli orana tabi teslimlerinde yüklenilen katma değer vergisinin hesaplanan katma değer vergisini aşması halinde indirim yoluyla giderilemeyen verginin iadesi mümkün bulunmaktadır. Bu şekilde iade talep edilebilmesi için farkın 11.400.- TL’ yi aşması