English

Aylık Arşiv: Mart 2019

MUHTASAR, DAMGA VERGİSİ, KATMA DEĞER VERGİSİ, KURUMLAR VERGİSİ, YILLIK GELİR VERGİSİ VE GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRELERİ İLE ÖDEME SÜRELERİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

Sirküler No: 2584 Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca 29.03.2019 tarihinde yayımlanan 115 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 01 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken Muhtasar (Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67 nci maddesi, Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu maddesi kapsamında verilenler ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dahil), Damga Vergisi,

YASAL SÜRESİ DIŞINDA DÜZENLENMİŞ AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN E-BİLDİRGE V.2 ÜZERİNDEN İNTERNET ORTAMINDAN KURUMA GÖNDERİLMESİ

Sirküler No: 2583 Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmemesi halinde, süresi dışında düzenlenen belgelerin internet ortamında gönderilmesi mümkün bulunmadığından, süresi dışında verilecek aylık prim ve hizmet belgelerinin kağıt ortamında düzenlenerek işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine elden verilmesi veya posta kanalıyla gönderilmesi gerekmekte idi. 14.03.2019 tarihli Kurumun GENEL

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ. (GENEL TEBLİĞ SERİ NO:26)

Sirküler No: 2582 28/03/2019 tarih ve 30728 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 26 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle; Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/C-2.4.) bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir. 21/3/2019 tarihli ve 845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ. (GENEL TEBLİĞ SERİ NO:25)

Sirküler No: 2581 23/03/2019 tarih ve 30723 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 25 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle; 1)-7161 sayı kanun ile 3065 sayılı Kanunun Matraha Dahil Olan Unsurlar başlıklı24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine “fiyat farkı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kur farkı,” ibaresi eklenmiştir.

2019 YILI ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İLE İLGİLİ GENELGE YAYIMLADI

Sirküler No: 2580 7162 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 10.uncu maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 78.inci madde eklenmişti. Söz konusu madde kapsamında 2019 yılı asgari ücret desteğinin uygulanma usul ve esasları Kurumun 22.03.2019 tarih 2019-8 sayılı SGK Genelgesinde açıklanmıştır. Genelge’deki açıklamalar kapsamında; 2019 yılı öncesi tescil edilen işyerleri

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE TEVKİFAT ORANLARI İLE GİDER VERGİSİ KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Sirküler No: 2579 21/03/2019 tarih ve 30721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 842 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü ve geçici 67 nci maddeleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 inci ve 30 uncu maddelerinde yer alan tevkifat oranları ile Gider Vergileri Kanunu’nun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri

SGK İŞVERENLERİN ŞUBAT İLA NİSAN 2019 AYLARINDAKİ İLAVE İSTİHDAMLARIYLA İLGİLİ ÜCRET, PRİM DESTEĞİ GENELGESİNİ YAYIMLADI

Sirküler No: 2578 Kurum 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi uyarınca ücret, prim desteği ile ilgili genelgesini “GENELGE 2019/7” 21.03.2019 tarihinde yayımlanmıştır. Genelge kapsamında; 1-) 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ondördüncü fıkrasında öngörülen ücret ve prim desteğinden yararlanılabilmesi için;  Sigortalı yönünden; a) 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınmış olması, b) Türkiye

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TESLİMİNDE KDV ORANI YENİDEN BELİRLENDİ

Sirküler No: 2577 22/03/2019 tarih ve 30722 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 28 inci maddesi gereğince; Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar’a ekli (Ⅰ) sayılı listenin

GELİR VERGİSİ, KATMA DEĞER VERGİSİ, DAMGA VERGİSİ VE MUHTASAR BEYANNAME VERME SÜRELERİ UZATILMIŞTIR

Sirküler No: 2576 Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 114 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 25 Mart 2019 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Mart 2019 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır. Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin

BAZI MALLARA UYGULANAN KDV, ÖTV VE TAPU HARCINDA İNDİRİM SÜRESİ UZATILDI.

Sirküler No: 2575 21/03/2019 tarih ve 30721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 843 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile, Bazı Bakanlar Kurulu Kararı ile Cumhurbaşkanı Kararlarında değişiklik yapılmasına dair ekli kararın yürürlüğe konulmasına 492 sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı (4) sayılı tarifenin Ⅰ Tapu İşlemleri başlıklı bölümün 20/a fıkrası,3065 sayılı KDV Kanunu’nun 28 ve 29 uncu maddeleri ile 4760