English

Aylık Arşiv: Mart 2019

TAZMİNAT ÖDEMELERİNDE GELİR VERGİSİ İSTİSNA UYGULANMASI

Sirküler No: 2574 15.03.2019 tarih ve 30715 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:306) ile 7162 sayılı Kanunun 2.inci maddesi kapsamında 193 sayılı Kanunun tazminat ve yardımlarda gelir vergisi istisnasını düzenleyen 25.inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “1. Ölüm, engellilik ve hastalık sebebiyle verilen tazminat ve yardımlar ile

KONKORDATO TALEBİNE EKLENECEK MAKUL GÜVENCE VEREN DENETİM RAPORU.

Sirküler No: 2573 16.02.2019 tarih ve 30688 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılacak denetim sonucu düzenlenecek rapora ilişkin Kurul Kararı ile; Denetim Standartları Dairesi  Başkanlığının 11.02.2019 tarihli müzakeresine istinaden yapılan değerlendirmelerde 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun konkordato talebine eklenecek belgeleri

TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE MART AYI SONUNA KADAR YAPILMASI GEREKENLER

Sirküler No: 2572 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim ve limited şirketlerde mart ayı sonuna kadar yapılması gerekenler; – GENEL KURUL YAPILMASI Genel kurulların faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde, yani en geç 31.03.2019 tarihine kadar yapılması gerekir. Genel kurulların bu süre içinde yapılmaması halinde Kanunda cezai bir yaptırım öngörülmediğinden uygulamada bu tarihten

KONUT KAPICILIĞI İŞYERLERİ KOLAY İŞVERENLİK KAPSAMINA ALINDI

Sirküler No: 2571 Kurum 05.03.2019 tarih ve 2019/6 nolu Genelgesi ile konut kapıcılığı işyerlerinden kolay işverenlik kapsamına olacak/geçiş yapacaklar ile ilgili hususları aşağıda belirtmiştir. Konut kapıcılığı işyeri kapsamında olanlar Konut kapıcılığı, 03.03.2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Konut Kapıcıları Yönetmeliğinde tanımlanmıştır. İlgili Yönetmelik kapsamında konut kapıcısı; “Ana taşınmazın bakımı, korunması, küçük çaptaki onarımı,

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Sirküler No: 2570 28/02/2019 tarih ve 30700 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 798 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir. -15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın Öncelikli yatırım konuları başlıklı 17’ nci maddesinin (t) ve(v) bentlerinde

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLER İÇİN ARANAN ŞARTLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sirküler No: 2569 15.03.2019 tarih ve 30715 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca 307 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 301 Seri No’lu Genel Tebliğin 4.1. bölümünün sonuna fıkra eklenmiştir. Yapılan değişiklikle; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 7162 sayılı Kanunla değişik mükerrer 121 inci maddesine göre, 2018 yılına ilişkin olup 2019 yılında

GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Sirküler No: 2568 15.03.2019 tarih ve 30715 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7161 ve 7162 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Bu değişikliğe istinaden, Hazine ve Maliye Bakanlığınca 306 Seri No’lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 333

KONKORDATO SÜRECİNDE ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI UYGULAMASI

Sirküler No: 2567 Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 112 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; Konkordato sürecine giren borçludan olan alacakların 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 323 üncü maddesi kapsamında şüpheli alacak karşılığı ayrılmasına ilişkin esaslar açıklanmıştır. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda, 28/2/2018 tarihli ve 7101 sayılı İcra ve İflas

UÇUŞ HİZMETLERİNDE GÖREVLİ PİLOTLAR İLE SERTİFİKALANDIRILMIŞ KABİN MEMURLARINA ÖDENEN AYLIK ÜCRETLERİNİN SAFİ DEĞERİNİN %70’NİN GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA OLDUĞUNA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

Sirküler No: 2566 15.03.2019 tarih ve 30715 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:306) ile 7161 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (17) numaralı bendinde yapılan düzenleme aşağıdadır. Kamu kurum ve kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu veya kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan müesseselerde uçuş

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Sirküler No: 2565 16.02.2019 tarih ve 30688 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esasları belirleyen Kurul Kararı ile; Denetim Standartları Dairesi Başkanlığının 11.02.2019 tarihli müzakeresine istinaden yapılan değerlendirmelerde 26.05.2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11597 sayılı Bağımsız