English

Aylık Arşiv: Nisan 2019

YARGITAY 9 UNCU HUKUK DAİRESİNİN SGK PRİM TUTARLARINI GERÇEK ÜCRET ÜZERİNDEN YATIRILMAMASI İŞÇİYE HAKLI FESİH HAKKI VERECEĞİNDEN KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİ YÖNÜNDE KARARI

Sirküler No: 2610 Yargıtay 9 uncu Hukuk Dairesince verilen 07.01.2019 tarih be E.2015/27995, K.2019/48 sayılı kararında; Davacının 11.01.2011 ile 31.12.2013 tarihler arasında çalıştığı işyerinde sigorta primine esas kazancının düşük gösterildiğini ve düzeltilmesini istediğini, işverenin bu nedenle bahane üreterek dikkatsiz çalıştığı ve artık çalışmak istemediğini belirterek davalı tarafından iş akdine haksız ve nedensiz olarak son verildiği

ELEKTRONİK DEFTER BERATLARININ YÜKLENME SÜRESİ UZATILMIŞTIR

Sirküler No: 2609 Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca 29.04.2019 tarihinde yayımlanan 116 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 213 Vergi Usul Kanunun mükerrer 242 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak, elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 30 Nisan 2019 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı

YAPILACAK İŞ SÖZLEŞMELERİNDE MAL VEYA HİZMET BEDELİNE KDV TUTARININ DAHİL OLUP OLMADIĞI BELİRTİLMELİDİR

Sirküler No: 2608 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu, Katma Değer Vergisi matrahının ise; teslim ve hizmet işlemlerinin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin de malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER ARASINDAKİ FARKLILIKLAR

Sirküler No: 2607 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile limited şirketler için anonim şirketlerinkine benzer hükümler    getirilmiştir. Bu benzerliklerin dışında farklılık teşkil eden hususlar aşağıda başlıklar halinde belirtilmiştir.   ANONİM LİMİTED Asgari Sermaye 50.000,-TL    asgari    sermaye                    ile kurulur. 10.000,-TL    asgari   sermaye                    ile kurulur. Ortak Sayısı Tek    kişi    ile    kurulabilir.         Ortak sayısında bir sınırlama yoktur. Tek

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ İLE İLGİLİ KILAVUZ YAYINLANDI

Sirküler No: 2606 Bilindiği gibi 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında yürürlüğe giren 7166 sayılı kanunun 3. Maddesi ile değiştirilen Ek 11 inci Maddesine dayanılarak Geri Kazanım Katılım (Poşet) Beyannameleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yerine Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik ortamda 01.Nisan.2019 tarihinden itibaren alınmaya başlanmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının konu hakkında yayınladığı duyuru gereği; poşet

TÜBİTAK TARAFINDAN AR-GE VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN DUYURU

Sirküler No: 2605 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun 16.04.2019 tarihinde sitesinde yayınladığı duyuru ile; “1501 (Ulusal Sanayi Ar-Ge Programı) Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları 14 Mart 2019 tarihinde yapılan TÜBİTAK Yönetim Kurulu toplantısında değiştirilerek, programa sadece KOBİ ölçeğindeki kuruluşların başvuru yapabilmesi şartı getirilmiştir. Söz konusu programın Uygulama Esaslarında

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASINA AİT 2019/1 SERİ NO’LU İÇ GENELGE YAYINLANDI

Sirküler No: 2604 Söz konusu İç Genelgede özetle aşağıdaki açıklamaya yer verilmiştir. Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121 inci maddesinde; “Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç

ÇALIŞMA İZNİ ALINARAK ÇALIŞTIRANLAR İLE ŞİRKET YÖNETİMİNDE YER ALAN YABANCI UYRUKLULARIN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDEN YARARLANIP, YARARLANAMAYACAKLARI

Sirküler No: 2603 Çalışma izni alınarak çalıştırılan yabancı uyruklular ile anonim veya limited şirket yönetiminde yer alan yabancı uyrukluların asgari geçim indiriminden (AGİ) yararlanıp, yararlanamayacakları hususları 265 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ’nin aşağıdaki maddesinde açıklanmıştır. Uygulamanın Esasları “Asgari geçim indirimi uygulamasından ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler yararlanabilecektir.  Aşağıda sayılan ücret geliri elde edenler

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Sirküler No: 2602 20.12.2006 tarih ve 26382 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2006/12)’ne geçici madde eklenmiştir. Eklenen geçici 33’üncü madde ile; “22.01.2019 tarihinden önce düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri, dâhilde işleme izinleri ile ihracat taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmış ancak müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş olan

HOLDİNG ŞİRKETİN GRUP ŞİRKETİNE OLAN BORCUNA KARŞILIK İŞTİRAK HİSSESİNİN SATIŞINDAN ELDE EDİLEN KAZANCIN İSTİSNA KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMEMESİ HUSUSU

Sirküler No: 2601 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğünün 07.01.2019 tarih ve 64597866-125[5/1-e]-E.360 sayılı özelgesinde; Şirketin aktifinde kayıtlı olan grup şirketlerine ait iştirak hisselerinin … A.Ş.’ye borcu karşılığında satılması halinde elde edilecek kazancın 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca istisnadan yararlanıp yararlanamayacağı konusunda istenilen görüşe;