English

Aylık Arşiv: Mayıs 2019

AR-GE MERKEZİNDE TAM ZAMANLI ÇALIŞAN PERSONELİN HAK KAZANDIĞI İZİN DIŞINDAKİ KULLANMIŞ OLDUĞU RAPOR, MAZERET İZNİ VE ÜCRETSİZ İZİNLERİN GELİR VERGİSİ STOPAJ TEŞVİKİNDEN YARARLANIP YARARLANAMAYACAĞI

Sirküler No: 2630 Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğünün 19.09.2018 tarih ve 17192610-125[ÖZG-17-43]-E.189585 sayılı özelgesinde; 5746 sayılı Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge merkezinde tam zamanlı çalışanlarınızın, hafta sonu ve genel tatiller ile ay içinde rapor, mazeret izni, ücretsiz izin gibi sürelere isabet eden ücretleri dolayısıyla gelir vergisi stopaj

İŞVERENLER TARAFINDAN ÖDENEN ÖZEL ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİNİN GİDER YAZILIP YAZILMAYACAĞI VE VERGİ MATRAHININ TESPİTİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILAMAYACAĞI

Sirküler No: 2629 İşverenler tarafından ödenen özel şahıs sigorta primlerinin gider yazılıp, yazılmayacağı ve vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususu ile ilgili İstanbul Vergi Dairesi Başkalığı tarafından verilen 62030549-120[63-2013/210]-725 sayılı, 02.04.2014 tarihli Özelge ile yapılan açıklamalar aşağıdadır. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun  “Ücretin Tarifi” başlıklı 61.inci maddesinde; “Ücret, işverene tabi ve belirli bir

ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARÇLARININ MAYIS AYI SONUNA KADAR ÖDENMESİ GEREKİR

Sirküler No: 2628 Harçlar Kanununun 113’ üncü maddesinde; “…… Elektrik üretimi lisans harçları her yıl kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde verilen bildirim üzerine, elektrik üretim faaliyetlerinden elde edilen gayrisafi iş hasılatı esas alınarak tahakkuk ettirilir, tahakkuk ettirilen harçlar ayrıca mükellefe tebliğ edilmez ve mayıs ayı içerisinde ödenir. ….” Hükmüne yer verilmiştir. Yukarıdaki Kanun hükmü

FİRMALAR TARAFINDAN İŞYERİNDE ÇALIŞAN PERSONELE YAPILAN ERZAK YARDIMI

Sirküler No: 2627 Firmalarca, çalışan hizmet erbabına yapılan erzak yardımının ayın olarak sağlanan bir menfaat şeklinde değerlendirilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan yardımların KDV dahil tutarı net ücret olarak nitelendirilip brütleştirilerek bordroya dahil edilmek suretiyle vergilendirilmesi gerekmektedir. Ödenen KDV’ nin de ayrıca indirim konusu yapılmaması gerektiği malumdur. Diğer taraftan, ayın olarak sağlanan menfaatlerin SGK primine tabi

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI SERMAYE HAREKETLERİ GENELGESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Sirküler No: 2626 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılık ve Finans Kuruluşlar Genel Müdürlüğü Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğü 02.05.2018 tarihli Sermaye Hareketleri Genelgesindeki maddelerde yapılan değişiklikler aşağıda belirtilmiştir.  Döviz Kredilerine İlişkin Ortak Hükümler Bölümünün Risk Merkezine bildirim yapılması başlıklı 17 nci maddesine altıncı fıkra; “Bu maddenin birinci fıkrası kapsamında kredi kullandıran veya kredi kullanımına aracılık eden banka

BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİ NİSPETİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Sirküler No: 2625 15/05/2019 tarih ve 30775 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1106 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespiti hakkındaki 28.08.1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikle; Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1,

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET, ŞUBE VE İRTİBAT BÜROLARININ FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLERİN MAYIS AYI SONUNA KADAR BİLDİRİLMESİ GEREKİR

Sirküler No: 2624 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu uyarınca 20.08.2003 tarih ve 25205 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Uygulama Yönetmeliği hükümleri gereğince; -Yabancı sermayeli şirket ve şubelerin sermaye ve faaliyetlerine ilişkin bilgileri içeren, doğrudan yabancı yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formu, Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sisteminde yer alan (E-TUYS) formundaki alanları elektronik ortamda

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET, ŞUBE VE İRTİBAT BÜROLARININ FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLERİN MAYIS AYI SONUNA KADAR BİLDİRİLMESİ GEREKİR

Sirküler No: 2624 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu uyarınca 20.08.2003 tarih ve 25205 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Uygulama Yönetmeliği hükümleri gereğince; -Yabancı sermayeli şirket ve şubelerin sermaye ve faaliyetlerine ilişkin bilgileri içeren, doğrudan yabancı yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formu (Ek-1)’ nun, bilanço ve gelir tablosu ile birlikte her yıl en geç mayıs ayı sonuna

DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERE AİT VERİ BİLDİRİMİN YAPILMASI

Sirküler No: 2623 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 15 milyon ABD doları döviz cinsinden borcu bulunan firmaların, döviz pozisyonlarını etkileyen işlemlerin Sistemik Risk Veri Takip Sistemi ile izlenmesine karar verilmiştir. Yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerin toplamı ilgili hesap döneminin son iş günü itibariyle 15 milyon ABD

VERGİ LEVHALARININ MAYIS AYI SONUNA KADAR YAZDIRILMASI GEREKİR

Sirküler No: 2622 Vergi levhasının elektronik ortamda alınması, e-vergi levhası sorgulaması, elektronik ortamda vergi kimlik numarası doğrulama ve vergi levhası doğrulama hizmetlerine ilişkin düzenlemeler 408 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer almaktadır. Gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından söz konusu beyannamelerde yer alan bilgilere göre oluşturularak