English

Aylık Arşiv: Ağustos 2019

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Sirküler No: 2715 07/08/2019 tarih ve 30855 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1403 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir. Yapılan değişiklikler özetle; Kararın Tanımlar başlıklı 2 nci maddesinde yapılan değişiklikler; Aracı kurum; Faiz veya kâr payı desteğini uygulayacak kamu bankaları

BİRDEN FAZLA İŞVEREN TARAFINDAN ÇALIŞTIRILAN SİGORTALILARIN SPEK ÜST SINIRINI AŞAN PRİMLERİNİN İADESİ

Sirküler No: 2714 5510 sayılı Kanun’un 4.üncü maddesinin birinci fıkrası (a) (Ücretle çalışanlar) bendinde “Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar… sigortalı sayılırlar,” denilmektedir. Kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere birden fazla işveren tarafından çalıştırılmanın önünde yasal bir engel olmadığı gibi, sigortalının birden fazla işyerinde çalışması durumunda her işyerinde kendisi adına prim ödenmesi zorunludur. 5510

DEVRALINAN KURUMUN GEÇMİŞ YIL ZARARININ İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILAMAYACAĞI

Sirküler No: 2713 Adana Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğünün 21.11.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.01.16.01-2011-548-KV-95 sayılı özelgesinde; Faktoring A.Ş.’nin 04.02.2010 tarihinde nevi değişikliği yaparak ……… İnş. Tar. Tic. Ltd. Şti.’ne dönüştüğü, … Faktöring A.Ş. adına 2009 döneminde verilen kurumlar vergisi beyannamesinde zarar beyan edildiği ancak, adı geçen A.Ş. hakkında Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlenen

DERNEK ADINA YAPILAN AYNİ BAĞIŞ VE YARDIMIN İKTİSADİ İŞLETMESİNE AKTARILMASINDA VERGİLENDİRME HUSUSU

Sirküler No: 2712 İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğünün 17.02.2016 tarih ve 84098128-125[6-2013/17]-85 sayılı özelgesinde; Derneğinizin amaçları doğrultusunda üyelerinden ve gönüllü bağışçılardan ayni ve nakdi bağış aldığı, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla yurt açıp işletilmek istediği, yurtta kalan öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması için derneğiniz adına alınan ayni ve nakdi bağış ve yardımların bir

YATIRIM TEŞVİK BELGESİNİN REVİZE EDİLEREK GENEL TEŞVİK KAPSAMINDAN BÖLGESEL TEŞVİK KAPSAMINA ALINAN YATIRIMA, İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULANIP UYGULANMAYACAĞI

Sirküler No: 2711 Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğünün 06.07.2018 tarih ve 17192610-125[KV-18-18]-E.138710 sayılı özelgesinde; Şirketin 11.04.2017 tarih ve A 129016 sayılı yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnasından yararlandığı, bölgesel desteklerden yararlanmak üzere Ekonomi Bakanlığına başvurarak, bölgesel destek unsurlarını ihtiva eden 16.02.2018 tarih ve 129016 B sayılı revize edilmiş

VAKFIN ÜYELERİNE VERDİĞİ BORÇ PARALARIN VERGİLENDİRİLMESİ

Sirküler No: 2710 Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğünün 19.09.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2011-14001-41-744 sayılı özelgesinde; Vakfınız resmi senedinde belirtilen amaçlar doğrultusunda üyelerinize verdiğiniz borç para karşılığında elde edilen faiz gelirlerinin kurumlar vergisi ve banka sigorta muameleleri vergisine tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edilmektedir. KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN 5520 sayılı

SERBEST BÖLGELERDE FAALİYETTE BULUNAN FİRMALARA UYGULANAN İSTİSNA SÜRELERİNE DİKKAT EDİLMELİDİR

Sirküler No: 2709 Serbest bölgeler; Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları olmakla beraber, serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmaksızın ve serbest dolaşıma sokulmaksızın, gümrük mevzuatında öngörülen haller dışında kullanılmamak ya da  tüketilmemek kaydıyla konulduğu, ithalat vergileri ile ticaret politikası önlemlerinin ve kambiyo mevzuatının uygulanması bakımından Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olduğu kabul edilen ve

ÖRTÜLÜ SERMAYE ÜZERİNDEN ÖDENEN FAİZİN ZARAR EDİLMESİ HALİNDE KAR PAYI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLİP DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ

Sirküler No: 2708 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğünün 18.08.2015 tarih ve 62030549-125[12-2013/232]-75338 sayılı özelgesinde; Şirketin 2012 hesap döneminde zarar nedeniyle grup firmasından kullanılan kredinin örtülü sermaye tutarının tespitinde firmaya ödenen faiz tutarlarının ilgili hesap dönemi sonu itibarıyla dağıtılmış kar payı olarak kabul edilip edilmemesi yönünde   görüş talep edilmiştir. 5520 sayılı

EMEKLİ SİGORTALILAR ÜZERİNDEN YARARLANILAN TEŞVİKLER VE ASGARİ ÜCRET DESTEKLERİ İPTAL EDİLİYOR

Sirküler No: 2707 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 51592363-010.07.01-E.9747668 sayılı,  04.07.2019 tarihli ve Sayıştay Raporu konulu  GENEL YAZISI’nda; 5510/4-1(a) (Ücretle çalışanlar) kapsamında emekli olduktan sonra yeniden aynı kapsamda çalışmaya başlayan kişiler için yanlış belge türleri üzerinden aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma verildiğinin tespit edildiği, yapılan incelemelerde 5510/4-1(a) kapsamında emekli olduktan sonra yeniden 5510/4-1(a) kapsamında çalışmaya

BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sirküler No: 2706 16/08/2019 tarih ve 30860 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Banka Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 11/A maddesi değiştirilmiştir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan değişiklikle; Bankacılık sektöründeki toplam riski talep edilen kredi dahil, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdindeki en güncel bilgilere göre 100 milyon TL ve üzerinde olan bankalar