English

Aylık Arşiv: Ekim 2019

AR-GE FAALİYETİ SONUCU OLUŞAN İKTİSADİ KIYMETİN SATILMASI HALİNDE YAPILAN HARCAMALARIN İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILMAYACAĞI

Sirküler No: 2760 Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğünün 16/05/2016 tarih ve 11355271-125[10-2014/1]-35961 sayılı özelgesinde; 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge merkezinizin bulunduğunu, şirketinizin Ar-Ge projeleri ile ilgili 2013 hesap döneminde gerçekleştirdiği Ar-Ge harcamalarını  aktifleştirerek amortisman yoluyla gider yazdığını ve ayrıca beyanname üzerinde de Ar-Ge indirimi olarak

ELEKTRONİK BELGE UYGULAMALARI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:509)

Sirküler No: 2759 e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu;  1-) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (Ⅰ) sayılı listedeki malların (akaryakıt,yağlar ve türevleri) imali, ithali, teslimi vb. Faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans alan (bayilik lisansı dahil) mükellefler 01.07.2020 tarihinden itibaren, 2-) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (Ⅲ) sayılı listedeki malları (meyve suları,alkollü içecekler ve tütün ve

ELEKTRONİK DEFTER (E-DEFTER) UYGULAMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 3)

Sirküler No:2758 19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan e-Defter Uygulaması Sıra No:1 Genel Tebliğinin bazı bölümleri Sıra No:3 Genel Tebliğ ile değiştirilmiştir. e-Defter Uygulaması Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünü olup, bu uygulama yoluyla defter dosyalarının elektronik dosya

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:509)

Sirküler No:2757 19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile düzenlenmesi zorunlu olan belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik Tebliğler gözden geçirilerek tüm tarafların tek kaynaktan bilgilendirilmesinin temini ile elektronik belge uygulamalarında bütünlüğün sağlanması amaçlanmıştır. Elektronik ortamda düzenlenebilen belgeler;  e-Fatura Uygulaması:  e-fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin birbirlerine sattıkları mallar ve ifa

AMME ALACAKLARI İÇİN UYGULANAN TECİL FAİZİ ORANI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR.

Sirküler No: 2756 25.10.2019 tarih ve 30929 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri:C Sıra No:4) ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun 48 inci maddesi ile uygulanmakta olan tecil faiz oranında değişiklik yapılmıştır. Kanunun 48 inci maddesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığına tanınan yetkiye istinaden, halen yıllık %22 olarak uygulanmakta olan

ŞİRKETİN ORTAKLARA YAPACAĞI GARANTÖRLÜK KOMİSYONU ÖDEMELERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ VE BELGE DÜZENİ

Sirküler No: 2755 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef   Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğünün 23/03/2015 tarih ve 11395140-019.01-505 sayılı özelgesinde; Ticari faaliyetinizi sürdürmek için zaman zaman yurt içindeki bankalardan çeşitli adlar altında kredi ve banka teminat mektubu aldığınızı; ancak, mali verilerin yetersizliği nedeniyle teminat mektubu veya kredi tutarlarının ihtiyacı karşılamayacak kadar düşük olduğu durumlarda ortakların bankaya

KAYNAĞINDA KESİLEN VERGİNİN KISMİ BÖLÜNME SONUCU KURULAN ŞİRKETİN VERGİ BORCUNA MAHSUP YAPILMASI HUSUSU

Sirküler No: 2754 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğünün 25.07.2019 tarih ve 62030549-125[15-2017/359]-E.603568 sayılı özelgesinde; … tarihinde … vergi kimlik numaralı mükellefi … A.Ş.’nin … vergi kimlik numaralı mükellefi … A.Ş. ile devir yoluyla birleştiği, … tarihinde … A.Ş.’nin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu madde kapsamında kısmi

İHRAÇ EDİLEN MALLAR İÇİN YURT DIŞI FİRMASINA ÖDENEN CİRO PRİMİNİN VERGİLENDİRİLMESİ HUSUSU

Sirküler No:2753 Rize Defterdarlık Gelir Müdürlüğünün 12.07.2019 tarih ve 85550353-130[2017-13]-19035 sayılı özelgesinde; Yurtdışına ihraç edilen mallara ilişkin olarak yurt dışındaki firmaya şirketiniz tarafından yıl sonunda pazarlama destek (ciro) prim ödemesi işleminin katma değer vergisine tabi olup olmadığı ile destek priminin kurum stopajı yönünden vergi tevkifatına tabi tutulup tutulmayacağı konusunda görüş talep edilmektedir. KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

YURT DIŞINDA GRUP FİRMASINDAN YAPILAN ALIMLARIN TRANSFER FİYATLANDIRILMASI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Sirküler No: 2752 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğünün 03.06.2016 tarih ve 64597866-125[13-2016]-10556 sayılı özelgesinde; Şirketinizin kimya sanayi başta olmak üzere beşeri, veteriner, zirai bakım, koruma ve tedavi müstahzarları, ilaç aktif maddeleri ile endüstriyel ürünlerin üretimi ve pazarlaması konularında faaliyet gösterdiği, Türkiye pazarında alternatifi bulunmayan “…” adlı ürününüzde yaşanan kalite kökenli geçici bir sorun

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ. (SERİ NO:27)

Sirküler No: 2751 15/10/2019 tarih ve 30919sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle; Tebliğin (II/B-5.1) Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimleri ile Yazılım ve Gayri Maddi Hak Satış ve Kiralamalarında İstisna bölümünün altıncı paragrafında yer alan makine ve teçhizat kapsamına