English

Aylık Arşiv: Şubat 2020

2020 YILI DİĞER ÜCRET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ HUSUSU

Sirküler No:2883 Gelir Vergisi Kanunu’nun 64’üncü maddesine göre diğer ücretli kapsamında sayılan hizmet erbapları şöyledir; Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar, Özel hizmetlerde çalışan şoförler, Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri, Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar, Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olmaması nedeniyle, Danıştay’ın olumlu görüşü ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca

GERİ KAZANIM VE KATILIM PAYINA AİT YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESASLAR

Sirküler No: 2882 07.02.2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından GEKAP yönetmeliğinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları yayınlanmıştır. Geri kazanım ve katılım payı uygulamasına tabi olan ve Çevre Kanunu’nun ek-1 sayılı listede yazılı ürünlerin beyanı ile tahsiline ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Yurt içinde piyasaya arz edilen Çevre Kanunu ek-1 sayılı listede yer alan ürünler için geri

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAME VERİLME SÜRESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Sirküler No: 2881 09.02.2020 tarih ve 31034 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde değişiklik yapılmasına dair 7 Sıra No’lu Tebliğ yayımlanmıştır. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verilme süresi ile ilgili 1 Sıra No’lu Genel Tebliğin geçici 4’üncü maddesinde yapılan değişiklikle; Uygulamaya geçişin yaygınlaştırılması kapsamında; Kırşehir ilindeki mükellefler/işverenler için

TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE MART AYI SONUNA KADAR YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

Sirküler No:2880 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim ve limited şirketlerde mart ayı sonuna kadar yapılması gerekenler; – GENEL KURUL YAPILMASI Genel kurulların faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde, yani en geç 31.03.2020 tarihine kadar yapılması gerekir. Genel kurulların bu süre içinde yapılmaması halinde Kanunda cezai bir yaptırım öngörülmediğinden uygulamada bu tarihten sonra

ŞUBAT AYI İÇİNDE İŞYERİNİN VEYA SİGORTALININ NAKLİNDE PRİM ÖDEME GÜN SAYISI

Sirküler No: 2879 İşveren Uygulama Tebliğinde, ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayılarının, ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılmaksızın (ay/dönemin 28, 29, 30 veya 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın) 30 gün olarak sisteme girileceği açıklanmıştır. Şubat ayı içinde sigortalının aynı işverene ait başka bir işyerinde naklen ve hizmet akdi sona ermeden çalışmaya başlaması veya

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sirküler No: 2878 05/02/2020 tarih ve 31030 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2 Sıra No’lu Genel Tebliğ ile Geri Kazanım Katılım Payının beyanına ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlenmiştir. 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ek 11 inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye dayanılarak hazırlanan Genel Tebliğ ile; -Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya

ÖTV KANUNU’NA EKLİ (Ⅲ) SAYILI LİSTENİN (A) VE (B) CETVELLERİNDEKİ MAKTU VERGİNİN UYGULAMA SÜRESİ

Sirküler No: 2877 31/12/2019 tarih ve 30995 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1952 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12’nci maddesinin (3) numaralı fıkra hükmünün 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmamasına karar verilmiştir. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi kanununa ekli (Ⅲ) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malların asgari vergi tutarları ile

2020 YILINDA MALUL VE ENGELLİLER TARAFINDAN SAHİP OLUNACAK TAŞITLARDA ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İSTİSNASINA AİT ÜST LİMİT YENİDEN BELİRLENDİ

Sirküler No: 2876 27/12/2019 tarih ve 30991 (2’nci mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun (Ⅱ) sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 7 Seri No’lu Tebliğ ile değişiklik yapılmıştır. Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (II/C/1.2.1) ve (II/C/1.3) bölümlerinin birinci paragraflarında yer alan malul ve engellilerin

İHRACATÇILARA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLMESİNE İLİŞKİN SÜREDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sirküler No: 2875 24.12.2019 tarih ve 30988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7196 sayılı Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12’nci maddesinde 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinin (A) fıkrasının yedinci paragrafında yer alan İhracat yapan firma yetkililerine verilecek iki (2) yıl olarak hususi damgalı pasaport verilebilme süresi Cumhurbaşkanınca

YURT DIŞINDA BULUNAN VARLIKLARIN TÜRKİYE’YE GETİRİLME SÜRESİ UZATILMIŞTIR

Sirküler No: 2874 30/12/2019 tarih ve 30994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1948 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilme süresi uzatılmıştır. 19/07/2019 tarih ve 30836 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7186 sayılı Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 90’ıncı maddesinde, yurt dışında bulunan menkul kıymetlerin Türkiye’ye getirilmelerine