English

Aylık Arşiv: Şubat 2020

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAME VERİLME VE ÖDEME SÜRESİ UZATILMIŞTIR

Sirküler No: 2894 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 124 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 02 Mart 2020 günü sonuna kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süresi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ödeme süresi 30 Mart 2020 Pazartesi günü sonuna (29 Mart tarihinin Pazar gününe denk gelmesi

BANKALARIN ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU ÇEK TUTARI YENİDEN BELİRLENDİ

Sirküler No: 2893 17/01/2020 tarih ve 31011 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ’de (2010/2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2020/1) ile tutarlarda değişiklik yapılmıştır. Tebliğin 4’üncü maddesine göre, muhatap banka tarafından ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her

MAL VE HİZMET TEDARİKİNDE ALACAKLIYA YAPILAN GEÇ ÖDEMELERE İLİŞKİN TEMERRÜT FAİZ ORANINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Sirküler No: 2892 02/01/2020 tarih ve 30996 sayılı Resmi Gazetede Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1530 maddesine istinaden Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Tespiti Hakkında Tebliğ ile; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Ticari hükümlerle yasaklanmış işlemler ile mal ve hizmet tedarikinde geç

GARANTİ KAPSAMINDA SATIŞ SONRASI VERİLEN TESLİM VE HİZMET İŞLEMLERİNDE KDV HUSUSU.

Sirküler No: 2891 Garanti, bir işten doğacak zarar ve ziyanı ödemek üzere gösterilen karşılık, güvence, teminat olarak tanımlanabilmektedir. Ülkemizde ise akdi ilişki 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanununda yapılan düzenleme ile garanti kavramının hukuki alt yapısı oluşturulmuştur. Bu konuda Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Garanti Belgesi Uygulaması Esaslarına Dair Yönetmelikle,

DEVAM EDEN VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA YARGILAMA SÜRECİNDEN VAZGEÇME HUSUSU

Sirküler No:2890 20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 517 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile 7194 sayılı Kanun uyarınca 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 379’uncu maddesi ile düzenlenen “Kanun yolundan vazgeçme” müessesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 7194 sayılı Kanun ile 213 sayılı Kanunun 379 uncu maddesi “Kanun yolundan vazgeçme” başlığı

İLAVE %6 PUANLIK TEŞVİK SÜRESİ BİR YIL DAHA UZATILDI

Sirküler No:2889 23.02.2020 tarih ve 31048 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  22.02.2020 tarihli ve 2137 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar ile 30.05.2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 5510 sayılı Kanununun 81.inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında uygulanan malüllük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi işveren hissesinde 5 puanlık prim teşvikine ilave olarak

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ BEYANNAME VERİLME VE ÖDEME SÜRESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Sirküler No: 2888 20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 16’ncı maddesi ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa eklenen Değerli Konut Vergisinin uygulanmasına ilişkin değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikle; Emlak Vergisi Kanunu’nun; – 42’ nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bina vergi değeri

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ. (SERİ NO:30)

Sirküler No: 2887 14/02/2020 tarih ve 31039 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 30 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle; Tebliğin (Ⅰ/C-2.1.3.2) Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetler bölümünün 2.1.3.2.13. başlıklı bendi ile KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara* ifa edilen ve yukarıda

DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERE AİT VERİ BİLDİRİMİNİN YAPILMASI

Sirküler No: 2886 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 15 milyon ABD doları döviz cinsinden borcu bulunan firmaların, döviz pozisyonlarını etkileyen işlemlerin Sistemik Risk Veri Takip Sistemi ile izlenmesine karar verilmiştir. Yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerin toplamı ilgili hesap döneminin son iş günü itibariyle 15 milyon ABD

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNDE GEÇMİŞ YIL ZARARLARIN MAHSUBU.

Sirküler No:2885 Bilindiği üzere Gelir veya Kurumlar vergisi mükelleflerinin beyannamelerinde beyan ettikleri herhangi bir yıla ilişkin zarar en fazla takip eden beş yılın kazancından indirim konusu yapılabilmektedir. 2019 yılına ait hesap döneminde, 2014-2018 hesap dönemlerine ait zararlar mahsup edilebilir. Gelir ve Kurum kazancından mahsup edilen zararlar ile ertesi yıllara devreden zararların hangi dönemle ilgili olduğu