English

Aylık Arşiv: Nisan 2020

YARGILAMADA YASAL SÜRELER BİR KEZ DAHA UZATILMIŞTIR

Sirküler No: 2968 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1’inci maddesinde, Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla adli ve idari sürelerin 30.04.2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. Bu defa, 30/04/2020 tarih ve 31114 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2480 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile, Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını ve yargı alanında doğabilecek hak

NİSAN/2020 AY SONU İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR

Sirküler No: 2967 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 30.04.2020 tarihli değerleme günü için tespit edilen, yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçlara uygulanacak kurlar aşağıya çıkartılmıştır.  DÖVİZİN CİNSİ DÖVİZ ALIŞ DÖVİZ SATIŞ EFEKTİF ALIŞ 1 ABD DOLARI 6.9787 6.9913 6.9738 1 AVUSTRALYA DOLARI 4.5407 4.5703 4.5198 1 DANİMARKA KRONU

İŞ ORTAKLIĞININ SONA ERMESİ NEDENİYLE DEVREDEN KDV TUTARININ İNDİRİM KONUSU YAPILMASI

Sirküler No: 2966 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğünün 29.11.2019 tarih ve 39044742-130[Özelge]-E.1042808 sayılı özelgesinde; …şirketi ile … şirketi “…   yapım işi” için kurduğu …. iş ortaklığının işin tamamlanması ile sona ereceği belirtilerek, İş Ortaklığına ait devreden katma değer vergisi (KDV) tutarının Şirket tarafından indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda  görüş talep edilmiştir.

TAPUDA CİNS DEĞİŞİKLİĞİ YAPILAMAYAN FABRİKA BİNASI İÇİN AMORTİSMAN KAYDI HUSUSU

Sirküler No: 2965 Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları, Usul ve Tahsilat Grup Müdürlüğünün 17.01.2020 tarih ve 95462982-105[VUK.ÖZLG-2019-15]-E.12105 sayılı özelgesinde; … şirketi ile Organize Sanayi Bölgesi arasında …. metrekare alana sahip arsanın satışına ilişkin olarak … TL bedelle arsa tahsis sözleşmesi tanzim edildiği, sözleşme bedelinin tamamının ödeneceği tarihte kesin satış ve tapunun şirket adına devrinin

YILLIK İŞLETME CETVELİ VERİLME VE SANAYİ SİCİL BELGESİ VİZE SÜRELERİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU

Sirküler No: 2964 Covid-19 salgın riski nedeniyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sanayiciler tarafından yapılacak bildirim sürelerinin uzatımı talebinde bulunulması için yapılan duyuruda; Yıllık İşletme Cetveli Süre Uzatımı; 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği Sanayi Sicil Belgesi sahibi olan imalatçı işletmeler Kanunun 5’inci maddesi uyarınca bir önceki yıla ilişkin bilgilere ait Yıllık İşletme Cetvellerini izleyen

MÜHENDİSLİK FAALİYETİNE EK OLARAK METRAJ VE HAKEDİŞ HESAPLAMA İŞLEMİNİN GELİR UNSURLARI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sirküler No: 2963 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğünün 28.01.2020 tarih ve 62030549-120[94-2018/1032]-E.103838 sayılı özelgesinde, Yer yüzeyinin araştırılması ve harita yapımına yönelik mühendislik faaliyetine ek olarak proje keşif ve metraj hesaplama ile hak ediş hesaplama hizmetlerinden elde edilen kazancın hangi gelir unsuruna girdiği ve bu faaliyetten elde edilen kazancın da

2020 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İLE İLGİLİ GENELGE (2020-10) YAYIMLANDI

Sirküler No: 2962 26.03.2020 tarihli, 31080 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7226 sayılı Kanun        (BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN)’un Madde 29’unda 5510 sayılı Kanununa eklenen “GEÇİCİ MADDE 80“  ile 2020 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi işverenler tarafından yararlanılacak olan asgari ücret destek tutarı ve şartlarını 31/03/2020 tarihli, 2924 nolu sirkümüzde açıklamıştık.  Sosyal Güvenlik Kurumu

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DURUMLARINDA İŞVERENLER İLE ÇALIŞANLARIN HAKLARI

Sirküler No: 2961 Sokağa çıkma yasağı durumlarında işverenler ile çalışanlara tanınan haklar aşağıdadır. Yarım Ücret (4857 sayılı İş Kanunu)  “Madde 40– 24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir.’’  hükmü yer almaktadır. Madde kapsamında,

4447 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN 39,24 TL NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ İLE İLGİLİ KURUM DUYURUSU

Sirküler No: 2960 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 24 üncü maddesi kapsamında yapılacak olan nakdi ücret desteği ödeme usul ve esasları ile ilgili Kurumun 22.04.2020 tarihli duyurusunun önemli hususları aşağıdadır.  Başvuru esasları 1-)  17.4.2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılan işçiler

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Sirküler No: 2959 17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7244 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Koronavirüs salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle, bazı alacakların ertelenmesi, alınmaması veya yapılandırılması başlıklı 1’inci maddesinde; -Hazine taşınmazlarına ilişkin olarak sözleşmeye istinaden ödenmesi gereken bedeller ile ecrimisil bedellerinden 1/4/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenleri