English

Aylık Arşiv: Ağustos 2020

ÖTV KANUNUNA EKLİ (Ⅱ) SAYILI LİSTEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Sirküler No: 3097 30.08.2020 tarih ve 31229 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2912 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi oran ve tutarlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12’nci maddesi gereğince karar verilmiştir. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi kanununa ekli (Ⅱ) sayılı listedeki 87.03 G.İ.T.P

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİ İKİ AY DAHA UZATILDI

Sirküler No: 3096 Kısa çalışma ödeneğinin iki ay uzatılması ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararları (2915 sayılı) 31.08.2020 tarih ve 31230 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Cumhurbaşkanı kararları gereğince; Kısa çalışma ödeneği süre uzatımı 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23 üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar

SGK KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ TEŞVİKİ İLE İLGİLİ 2020/35 NOLU GENELGESİNİ YAYINLADI.

Sirküler No: 3095 28.07.2020 tarih ve 31199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7252 sayılı Kanun “DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN” ile getirilen  kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteği alanların normal çalışmaya dönmeleri halinde uygulanacak teşvik ile ilgili hususları 29.07.2020 tarih ve 3076 nolu sirkümüzde açıklamıştık. Söz konusu teşvik ile

ÖZEL TEKNEDE ÇALIŞAN PERSONELE ÖDENEN ÜCRETİN VERGİLENDİRİLMESİ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA BİLDİRİMİ

Sirküler No: 3094 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğünün 24.01.2020 tarih ve 62030549-120[94-2018/1028]-E.91533 sayılı özelgesinde; Özel teknede çalışan yat kaptanı ve hizmet personelinin SGK primlerinin tarafınızdan ödendiğini ve vergi mükellefiyetinizin bulunmadığını belirterek, söz konusu personele yapılan ücret ödemelerinin vergisel boyutu hakkında görüş talep edilmektedir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun

İMHA EDİLECEK ÜRÜNLERE AİT DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNÜN TESPİTİ

Sirküler No: 3093 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğünün 09.01.2020 tarih ve 11395140-105[VUK-1-20924]-E.32529 sayılı özelgesinde; Her türlü yiyecek, içecek ve gıda maddesi imalatı ve ticareti ile iştigal eden kurumun depolarında miadı dolmuş, hasar görmüş, üretimden kalkmış ve insan sağlığını tehdit eden ürünlerin imhasının Çevre İzin ve Lisansına sahip … Limited Şirketi aracılığı

KİRA SÜRESİ BELLİ OLMAYAN İŞYERİNE YAPILAN ÖZEL MALİYET KAPSAMINDAKİ HARCAMALARIN İTFASI

Sirküler No: 3092 İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğünün 01.06.2020 tarih ve 67854564-105[1741/6777]-E.149070 sayılı özelgesinde; Şirketin … A.Ş.’nin yetkili ana bayisi ve servisi olarak hizmet verdiği, … A.Ş. tarafından talep edilen şartların şirket tarafından yerine getirilmesi halinde işletme hakkı sözleşmesinin her yıl yenilendiği,  iş yeri kira sözleşmesinin süresinin bir yıl olduğu ve

KURUMLAR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLEN KAZANÇLARA İLİŞKİN GİDERLERİN İSTİSNA DIŞI KURUM KAZANCINDAN İNDİRİMİ MÜMKÜN BULUNMAMAKTADIR

Sirküler No: 3091 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğünün 02.05.2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.99.16.02-KVK-5/1-e-112 sayılı özelgesinde; Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-e maddesinde düzenlenen istisna kazançla ilgili giderlerin bulunması durumunda fon hesabına aktarılacak istisna tutarın nasıl hesaplanacağı hususunda görüş talep edilmektedir. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “İstisnalar” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde;

APARTMAN YÖNETİMLERİNDE VE EV HİZMETLERİNDE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DÜZENLEME KILAVUZU YAYIMLANDI

Sirküler No: 3090 Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapma zorunluluğu olmayıp, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini beyan etme zorunluluğu olan (Apartman yönetimleri, basit usulde vergilendirilen ticari kazanç mükellefleri, GMSİ mükellefleri gibi vergi kesintisi yapmayan ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna çalışan sigortalı bildiren) mükellefler/işverenler

SERVİS TAŞIMACILIĞI FAALİYETİNDE KDV ORANI YENİDEN DÜZENLENDİ

Sirküler No: 3089 Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV ve ÖTV Grup Müdürlüğünün 12.08.2020 tarih ve 84974990-130[KDV/5-İ-28-2020/83]-E.212683 sayılı özelgesinde; Şirketin personel ve öğrenci taşıma faaliyeti ile iştigal ettiği belirtilerek 31/7/2020 tarihi itibarıyla personel taşıma faaliyetine uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında görüş talep edilmektedir. Bu kapsamda KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu

DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERE AİT VERİ BİLDİRİMİNİN YAPILMASI

Sirküler No: 3088 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 15 milyon ABD doları döviz cinsinden borcu bulunan firmaların, döviz pozisyonlarını etkileyen işlemlerin Sistemik Risk Veri Takip Sistemi ile izlenmesine karar verilmiştir. Yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerin toplamı ilgili hesap döneminin son iş günü itibariyle 15 milyon ABD