English

Aylık Arşiv: Eylül 2020

EYLÜL/2020 AY SONU İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR

Sirküler No: 3120 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 29.09.2020 tarihli değerleme günü için tespit edilen, yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçlara uygulanacak kurlar aşağıya çıkartılmıştır.    DÖVİZİN CİNSİ DÖVİZ ALIŞ DÖVİZ SATIŞ EFEKTİF ALIŞ 1 ABD DOLARI 7.8080 7.8221 7.8025 1 AVUSTRALYA DOLARI 5.5395 5.5757 5.5140 1 DANİMARKA

TAŞINMAZLARDA YAPILACAK İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNDE DEĞER ARTIŞ PAYI ÖDENECEKTİR

Sirküler No: 3119 20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanununda değişiklik yapılarak Ek madde 8 eklenmiştir. Söz konusu madde ile; Taşınmaz maliklerinin tamamının talebi üzerine yapılacak imar planı değişikliği sonucunda değerinde artış olan gayrimenkule ait artan değerinin

DIŞ TİCARET FİRMASI TARAFINDAN TAHSİL EDİLEMEYEN YURT DIŞI ALACAĞI İÇİN AYRILAN ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK KARŞILIĞININ İMALATÇI FİRMAYA YANSITILMASI HUSUSU

Sirküler No: 3118 Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğünün 16.01.2020 tarih ve 50426076-130[2016/20-1310]-4334 sayılı özelgesinde; Üretici konumunda olan şirketin yurtdışı satışlarının dahil olduğu grup içinde yer alan bir dış ticaret firması aracılığı ile yapıldığı, bu satışlara ilişkin kar paylaşımında 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13’üncü maddesinin (4/ç) bendinde belirtilen kar bölüşüm yönteminin kullanılmakta

TRANSİT TİCARET KAPSAMINDA ELDE EDİLEN GELİRİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE BELGE DÜZENLENMESİ HUSUSU

Sirküler No: 3117 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğünün 08.05.2020 tarih ve 11395140-105[VUK-1-21427]-E.356164 sayılı özelgesinde; Yurt dışından alınan malları yurt içine girmeden (millileşmeden) gümrük antreposundan başka bir ülkeye ihraç edildiğinden bahisle transit ihracat kapsamında yapılan işin niteliğine göre alınan ve satılan malların Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre BA/BS formlarına dahil edilip edilmeyeceği,

ALT YÜKLENİCİYE YAPTIRILAN SERVİS TAŞIMACILIĞI İŞİNDE KDV ORANI

Sirküler No: 3116 İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV ve ÖTV Grup Müdürlüğünün 17.09.2020 tarih ve 21152195-130[3130]-E.266329 sayılı özelgesinde; Yolcu taşıma kooperatifi tarafından alt yüklenicilere yaptırılan servis taşımacılığı işinde uygulanacak KDV oranının 31.07.2020 tarihinden yayımlanan aynı tarihte yürürlüğe giren 2812 sayılı Cumhurbaşkanı kararı uyarınca yolcu taşımacılığı kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda görüş talep edilmektedir. Bilindiği

TAHSİL EDİLMEYEN ALACAKLARIN GİDER OLARAK İNDİRİMİ İLE DEĞERSİZ ALACAK KAYDI

Sirküler No: 3115 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğünün 08.05.2020 tarih ve 11395140-105[VUK-1-22885]-E.356138 sayılı özelgesinde; Şirketin yönetim organının tüm yetkilerinin, … Sulh Ceza Hakimliğinin … kararı ile … Üretim A.Ş. ve … San. Tic. A.Ş.’nin yönetim organlarının tüm yetkilerinin ise … Sulh Ceza Hakimliğinin … kararı ile kayyıma (TMSF tarafından atanan) devredildiği,

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNDE YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER

Sirküler No: 3114 20.08.2020 tarihli ve 31229 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararı ile yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararda birçok yatırım konusuna sağlanan devlet desteklerinin daha sade, anlaşılır ve etkin olması hedeflenmiştir. Bu çerçevede; Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi (SEGE) 2017 çalışması sonucu oluşan illerin gelişmişlik düzeyi sınıflandırması tablosuna göre bölgelerde değişiklik olmuştur. 10 ilimizin

YABANCI YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİNİN DEĞERLEMESİ

Sirküler No: 3113 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğünün 28.04.2020 tarih ve 64597866-105[279]-E.11147 sayılı özelgesinde; Şirketin aktifinde yer alan yurt dışında kurulmuş olan yatırım fonları katılma belgelerini dönem sonlarında alış bedeli ile değerleyip değerleyemeyeceği hususunda görüş talep edilmektedir. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun; 258’inci maddesinde, Değerleme, vergi matrahlarının hesaplanması ile ilgili iktisadi

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN KÂR DAĞITIMINDAKİ KISITLAMA SÜRESİ UZATILDI

Sirküler No: 3112 Bilindiği üzere 17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7244 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na geçici 13’üncü madde ile; Sermaye şirketlerinde, 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına 30/9/2020 tarihine kadar karar verilebileceği, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN RAPORLARIN HAZIRLANMASI VE İBRAZ YÜKÜMLÜLÜĞÜ SÜRESİ BELİRLENDİ

Sirküler No: 3111 Bilindiği üzere Kurumlar Vergisi Kanununun 13’ üncü maddesinde, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılacağı hüküm altına alınmıştır. 25/02/2020 tarih ve 31050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2151