English

Aylık Arşiv: Ekim 2020

KISMI BÖLÜNME NEDENİYLE DEVRALAN ŞİRKET ADINA TİCARİ ARACIN TESCİLİNDE ÖTV HUSUSU.

Sirküler No:3141           Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğünün 13.08.2020 tarih ve 64597866-135-E.17546 sayılı özelgesinde; Taşımacılık işletmesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 159 ila 179 maddeleri kapsamında 18/9/2019 tarihinde kısmi bölünme (devir) yoluyla ……………………Ltd. Şti.’ye (devralan) devir olunduğundan bahisle, 31/10/2017 tarihinde 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun geçici 7 nci maddesi kapsamında

KONU: BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE ZİRAİ ÜRETİM AMACIYLA KULLANILAN BİNALARDA EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ.

Sirküler No:3140           Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğünün 13.08.2020 tarih ve 85373914-175.01.01.01[66.02.09]-E.66075 sayılı özelgesinde; Belediye mücavir alan sınırları içinde yer alan ve ruhsatlarında tarımsal amaçlı ibaresi bulunan bazı şirket ve şahıslara ait 3000-5000 ve daha büyük kapasiteli tavuk kümesi işletmeleri ile yüksek kapasiteli büyükbaş hayvan besihanelerinin bulunduğu, söz konusu kümes ve

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİNDE YENİDEN DEĞERLEME İŞLEMİ

Sirküler No: 3139 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğünün 21.08.2020 tarih ve 64597866-125[32/A]-E.17991 sayılı özelgesinde; -Şirketin Türkiye’nin farklı illerinde yer alan üretim tesislerinde birbirinden bağımsız üretim hatları ile farklı ürünler üretildiği, tesislerinde zaman zaman komple yeni veya tevsi, modernizasyon vb. yatırımlar yapmak suretiyle ilave kapasite oluşturulduğu, -Bir bölgedeki yatırımlar için aynı dönemi

DEVİR ALINAN ŞİRKET ZARARLARININ MAHSUBU

Sirküler No: 3138 İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğünün 12.08.2020 tarih ve 84098128-125[9-2019/4]-E.226246 sayılı özelgesinde; Şirketin … vergi kimlik numaralı mükellefi… ile Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ve 20 nci maddelerine uygun olarak birleştiği ve aynı Kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen şartların da sağlandığı, şirketin 7143 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanarak 2017 yılı

2020 YILI ÜÇÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ

Sirküler No: 3137 Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 55 Sıra Numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküsinde; Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 298 inci maddesi, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 69 uncu maddeleri uyarınca, Ticari ve Zirai kazanç gelirlerine uygulanmak üzere, 2020 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme

TEKNOKENTTE ÜRETİLEN ELEKTRONİK TİCARET YAZILIM KİRALAMASININ VERGİDEN İSTİSNA OLUP OLMADIĞI HUSUSU

Sirküler No: 3136 Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğünün 19.08.2020 tarih ve 84974990-130[KDV2/İ/GEÇ20/2017/09]-217849 sayılı özelgesinde; Şirketin … Teknokent’te “…Yazılımı” alanında faaliyet gösterdiği, projenin gerçek ve tüzel kişilerin çevrimiçi elektronik ticaret sisteminin online olarak web, mobil site veya akıllı telefon uygulamasına giriş yaparak ürün ve hizmetlerini tek sistem üzerinden birden

AR-GE MERKEZİ KAPSAMINDA ARTIRILAN PATENT SAYISI NEDENİYLE YENİLİK VE TASARIM HARCAMALARININ İNDİRİMİ

Sirküler No: 3135 İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı 15.06.2020 tarih ve 84098128-125[10-2019/3]-E.163405 sayılı özelgesinde; Şirketin bünyesinde 5746 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Ar-Ge merkezi bulunduğu, kanunla verilen izin kapsamında Kurumlar Vergisi indiriminden yararlandığı, 2017 yılında bir olan tescilli patent sayınızın 2018 yılında bir tescilli patent daha eklenmek suretiyle ikiye çıkarıldığı ve bu durumun Ar-Ge merkezinde cari yıl

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişikliğine Dair Yönetmelik Yayımlandı

Sirküler No: 3134 09/10/2020 tarihli 31269 sayılı Resmi Gazete’de Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  yayımlanmıştır. Yönetmelik ile yapılan başlıca değişiklikler şöyledir: – Tek pay sahipli şirketlerde toplantı başkanlığı oluşturulması ve genel kurul toplantısına katılabilecek listesi (hazır bulunanlar listesi) hazırlanması zorunluluğu kaldırılmıştır.

SGK İŞTEN ÇIKIŞ NEDENİ KODLARININ GÜNCEL HALLERİ. (2020 YILI)

Sirküler No: 3133 Hizmet akdi sona eren sigortalıların 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu,  4857 sayılı İş Kanunu ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında “İşten Ayrılış Bildirgesi” ile “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”nde işten çıkış nedeni bölümüne işten çıkış nedenlerini açıklayan aşağıda belirtilen iki haneli kodlardan birisi yazılmalıdır. Kodu İşten Çıkış Nedeni 01 Deneme süreli

KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMELERİ İÇİN HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DUYURUSU

Sirküler No: 3132 Konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerine ilişkin 13.10.2020 tarihli Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurusunda; Bilindiği üzere, 12.09.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’da değişiklikler yapılarak Türkiye’de yerleşik kişilerin bazı istisnalar dışında birbirleriyle döviz cinsinden veya dövize endeksli bedeller içeren sözleşmeler yapmamaları