English

Aylık Arşiv: Şubat 2021

3295-YURT DIŞI SERMAYE PİYASALARINDA GERÇEKLEŞEN İŞLEMLERDEN ELDE EDİLEN KAZANCIN VERGİLENDİRİLMESİ

Sirküler No: 3295 Yurt dışı sermaye piyasalarında gerçekleşen işlemler, belli başlı birçok ülke ve borsada hisse senedi, Futures (vadeli işlemler), opsiyon, bono ve tahvil (sabit getirili menkul kıymetler) gibi yatırım araçlarını kapsamaktadır. Foreks işlemleri (Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri) mevzuat dahilinde belirlenen oranda kaldıraç kullanımını serbest kılan ve gerçekleştirilen işlemlerdir. Yurt dışı sermaye piyasaları ise, belli

3294-KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YAPILAN İNŞAATLARDA VERGİSEL AVANTAJLAR

Sirküler No: 3294 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamındaki Alanlarda Kentsel Dönüşüm Uygulamaları, 6306 sayılı Kanun kapsamında “Riskli Alan” ve “Rezerv Yapı Alanı” olmak üzere iki farklı uygulama alanı tanımlanmıştır. 6306 sayılı Kanun kapsamında Riskli Alan; -Zemin yapısı sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan alanlar, -Üzerindeki yapılaşma sebebiyle

3293-İLAVE %6 PUANLIK TEŞVİK SÜRESİ BİR YIL DAHA UZATILDI

Sirküler No: 3293 24.02.2021 tarih ve 31405 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  24.02.2021 tarihli ve 3579 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar ile 30.05.2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 5510 sayılı Kanununun 81.inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında uygulanan malüllük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi işveren hissesinde 5 puanlık prim

3292-DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERİN TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN İZLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sirküler No: 3292 24.02.2021 tarih ve 31405 sayılı Resmi Gazete’de Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Yapılan değişiklikle; Yönetmeliğin, Yükümlülük başlıklı 5’inci maddesinin,  1-) Yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı ilgili

3291-YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA FİNANSAL KİRALAMA İLE ALINAN MAKİNE VE TECHİZAT DEVRİNDE KDV İSTİSNA UYGULAMASI

Sirküler No: 3291 Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğünün 02.12.2020 tarih ve 45404237-130[I.20.108]-E.185381 sayılı özelgesinde; Şirkete ait tamamlama vizesi yapılmamış 27/01/2017 tarihli ve 127634 sayılı yatırım teşvik belgesinin (YTB), 2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 21 inci maddesinin 5 inci fıkrasına istinaden YTB eki listede yer alan tüm makine

3290-EK-9 KAPSAMINDAKİ EV HİZMETLERİ İŞYERLERİNİN KOLAY İŞVERENLİK KAPSAMINA ALINMASI

Sirküler No: 3290 05.03.2018 tarih 2019/6 sayılı Genelge ile konut kapıcılığı/apartman yönetimi işyerleri 01.03.2019 tarihi itibariyle kolay işverenlik kapsamına alınmıştı. Bu defa, 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında daha önce hiç sigortalı çalıştırmamış yani Entegre Tescil ve MOSİP üzerinde işveren tescil kaydı oluşmamış işverenlerce ilk defa ev hizmetleri kapsamında sigortalı çalıştırmaya başlamaları nedeniyle

3289-ÜLKE BAZLI RAPORUN GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN SÜRE YENİDEN UZATILMIŞTIR

Sirküler No: 3289 Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca 22.02.2021 tarihinde yayımlanan Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında 3 No’lu Sirküler ile; -Nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunan çok uluslu işletme gruplarının 2019 hesap dönemi ile Ocak/2020 ve Şubat/2020’de biten özel hesap dönemlerine ilişkin ilk ülke bazlı raporlarının BTRANS aracılığıyla gönderilmesine

3288-KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA İNŞA EDİLEN İŞYERLERİNİN DEVİR İŞLEMİNDE VERGİLENDİRME HUSUSU

Sirküler No: 3288 Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğünün 28.12.2020 tarih ve 45404237-130[I.19.111]-E.198067 sayılı özelgesinde; … Belediyesine yapılan proje karşılığında şirketinize nakit ödeme yapılmadığı, ödeme yerine anılan projede yer alan üç adet işyerinin katma değer vergisi ödemeksizin tapuda şirketinize devredildiği, Söz konusu işyerlerinin şirketin borçlu olduğu firmaya üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan

3287-ŞİRKET ORTAĞININ SERMAYE TAAHHÜT BORCUNU ZAMANINDA VEYA HİÇ ÖDEMEMESİ TRANSFER FİYATLANDIRILMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLECEKTİR

Sirküler No: 3287 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda ticaret şirketlerinin kuruluşunda en önemli özellik şirketin sermaye yapısıdır. T.T.K.’nun 128’inci maddesi hükmüne göre; ticaret şirketlerinde şirketin her ortağı, usulüne göre düzenlenmiş ve imza edilmiş şirket sözleşmesiyle koymayı taahhüt ettiği sermayeden dolayı şirkete karşı borçlu durumundadır. Şirket, her ortağın sermaye koyma borcunu yerine getirmesini isteyebileceği ve dava

3286-YURTDIŞINDAKİ MÜŞTERİLERE YAZILIM KODLARI KULLANARAK GELİŞTİRİLEN WEB VE MOBİL UYGULAMA HİZMETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

Sirküler No: 3286 Balıkesir Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğünün 08.12.2020 tarih ve 75766797-130[2018/1762]-E.94364 sayılı özelgesinde; Yazılım kodları kullanarak geliştirmiş olduğunuz web ve mobil uygulama ile yurt dışındaki kişilere kendi ülkelerinde ve kendi dillerinde reklamlar göstermek üzere Google Ireland şirketi ile sözleşme imzalayarak Adsense reklam gösterimleri yaptığınız, Bu sözleşme çerçevesinde, uygulamaların internetten indirilmesi, kullanımı