English

Aylık Arşiv: Nisan 2021

3354-İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARMA SÜRELERİ 30.06.2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI

Sirküler No: 3354 4857 sayılı İş Kanunun işten işçi çıkartma yasağı ve ücretsiz izne çıkarma ile ilgili maddesi aşağıdadır. Geçici Madde 10 – (Ek:16/4/2020-7244/9 md.)  Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer

3353-YAPI RUHSATI BAŞVURULARINDA ÇALIŞTIRILACAĞI BİLDİRİLEN SİGORTALILARIN TESCİL İŞLEMLERİ

Sirküler No: 3353 Sosyal Güvenlik Kurumu “Yapı Ruhsatı Başvurularında Çalıştırılacağı Bildirilen Sigortalıların Tescil İşlemleri”ne ait 2021/11 nolu Genelgesini yayımladı. Genelgedeki hükümler kapsamında;  Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince verilen yapı ruhsatlarına istinaden otomatik işyeri tescili yapılan işyerleri için, sigortalı çalıştırılacağına ilişkin bildirimlerin yapı ruhsatı başvurularında da alınabilmesine ve

3352-7316 SAYILI KANUNLA İŞGÖREMEZLİK ÖDENEK HESAPLAMALARI İLE SGK TEŞVİKLERDEN GERİYE DOĞRU YARARLANILAMAYACAĞI HUSUSLARI.

Sirküler No: 3352 22.04.2021 tarihli, 31462 sayılı Resim Gazetede 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayınlanmış olup, Kanunun 9’ncu, ve 10’ncu maddelerinde yapılan düzenlemeler aşağıdadır. İŞGÖREMEZLİK ÖDENEKLERİNİN HESAPLANMASI Kanunun Madde 9’u ile 5510 sayılı Kanunun 17.inci maddesinde belirtilen iş göremezlik ödenekleri hesaplanmaları aşağıdaki gibi olacaktır. İş

3351-7316 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN YENİ SGK TEŞVİKLERİ

Sirküler No:3351 22.04.2021 tarihli, 31462 sayılı Resim Gazetede 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayınlanmış olup, Kanunun 6’ncı, ve 7’nci maddelerinde yapılan düzenleme ile sosyal güvenlik mevzuatında yer alan teşvik ve 7destekler konusunda değişiklikler yapılmıştır. Kanunun Madde 6’sındaki değişiklik ile:  1) 4447 sayılı Kanunun geçici 24.üncü

3350-7256 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SGK PRİM BORÇLARI YAPILANDIRILMASINDA İLK TAKSİTİ ÖDEYEMEYENLER İÇİN KURUMCA YENİ DÜZENLEME GETİRİLDİ

Sirküler No: 3350 Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlar nedeniyle yapılandırmaya başvuran işverenlerin ilk taksit ödemesi 31/03/2021 tarihinde sona ermişti. Değişik nedenlerle ilk taksiti ödeyemeyenlerin SGK yapılandırmasının bozulması durumu ortaya çıkmıştır. SGK, 2020/45 sayılı yapılandırma genelgesinde taksitli ödeme seçeneğini tercih edenlerin plan değişikliği yaparak yapılandırmanın geçerli sayılmasını sağlayacak düzenleme yapmıştır.  Kurum 16.04.2020 tarihli, 2021/12 sayılı Genelge’sindeki aşağıdaki açıklamalar kapsamında; 

3349-KDV TEVKİFATI UYGULANARAK YAPILAN HARCAMALARIN YANSITILMASINDA KDV TEVKİFATI YAPILMASI GEREKİR Mİ?

Sirküler No: 3349 Katma Değer Vergisi Kanununun; -1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu, -9/1 maddesinde de, Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması

3348-E-BELGELERİN İPTAL, İTİRAZ, İHBAR VE İHTARLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA GİB SİSTEMİNE BİLDİRİLMESİ

Sirküler No: 3348 09.02.2021 tarih ve 31390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde (Sıra No:509) Değişiklik Yapılmasına Dair Sıra No.526 Tebliğ ile, Tebliğ’e “E-Belgelere İlişkin İptal/İtiraz, İhbar ve İhtarların Bildirilmesi” başlıklı V.10 bölüm eklenmiştir. Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen e-Belgelere ilişkin olarak 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 18’ inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca

3347-BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN YETKİ ALANI DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU

Sirküler No: 3347 Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Çekirge Vergi Dairesi Müdürlüğü yetki alanında bulunan aşağıda belirtilen mahallelerde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişi mükelleflerinin 01.05.2021 tarihi itibariyle Setbaşı Vergi Dairesi Müdürlüğü yetki alanına dahil edildiği duyurulmuştur. 01.05.2021 tarihinden itibaren Vergi Dairesi değişikliği yapılan mükelleflerin, kullanmakta olduğu basılı belgelerde bulunan vergi dairesi isminin tek çizgi ile

3346-KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA SÜRESİ 30.06.2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI

Sirküler No: 3346 23.04.2021 tarihli, 31463 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3910 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresi aşağıdaki karar kapsamında uzatılmıştır. Karara göre; 31.01.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) İş-Kur’a kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneği süresi 30.06.021 tarihine kadar uzatılmıştır. Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz. Ş.A. Yeminli

3345-MART/2021 DÖNEMİ KDV, DAMGA VERGİSİ İLEMUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRESİ, BİLDİRİM FORMLARI İLE ELEKTRONİK DEFTER BERAT YÜKLEME SÜRESİ UZATILMIŞTIR

Sirküler No: 3345 Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 133 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 26 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Nisan 2021 Çarşamba günü sonuna