English

Aylık Arşiv: Nisan 2021

3339-HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİNİN MKK’YA BİLDİRİLMESİ

Sirküler No: 3339 Hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ye (“MKK”) bildirilmesi ve kayıt altına alınmasına ilişkin usul ve esasları ve bu kapsamda alınacak ücretleri belirleyen  “Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ” (“Tebliğ”), 06.04.2021 tarihli ve 31446 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

3338-ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER ARASINDAKİ FARKLILIKLAR VE AVANTAJLARI

Sirküler No: 3338 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile limited şirketler için anonim şirketlerinkine benzer hükümler    getirilmiştir. Bu benzerliklerin dışında farklılık teşkil eden hususlar aşağıda başlıklar halinde belirtilmiştir.   ANONİM LİMİTED Asgari Sermaye 50.000,-TL    asgari    sermaye                    ile kurulur. 10.000,-TL    asgari                    sermaye                    ile kurulur. Ortak Sayısı Tek    kişi    ile    kurulabilir.         Ortak sayısında bir sınırlama yoktur. Tek

3337-YAP-İŞLET-DEVRET MODELİNE GÖRE İNŞA EDİLECEK BİNALARDA VERGİLENDİRME VE BELGE DÜZENLENMESİ HUSUSU

Sirküler No: 3337 Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğünün 28.05.2014 tarih ve 45404237-130[I.13.201]-170 sayılı özelgesi aşağıda özetlenmiştir. Bilindiği üzere Türk Medeni Kanunu’na göre üst hakkı, başkasına ait bir taşınmaz üzerindeki yapının maliki olma yetkisi veren bir irtifak hakkı olarak tanımlanmıştır. Taşınmaz malikinin, üçüncü kişi lehine arazinin altında veya üstünde yapı yapmak veya

3336-SGK İŞTEN AYRILIŞ KODLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sirküler No: 3336 SGK işten ayrılış “29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” kodunda yaşanan sorunlar nedeniyle 2021/9 nolu Genelge’sini yayımlamıştır. Genelge kapsamında;  SGK 22/2/2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelgesinin birinci kısım altıncı bölümde yer alan “2.1- İşten ayrılış nedeni” alt başlığındaki işten ayrılış nedenleri tablosundaki         “29- İşveren tarafından işçinin

3335-MESLEKÎ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

Sirküler No: 3335 09.04.2021 tarihli, 31449 sayılı Resmi Gazetede MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU MESLEKÎ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO: 2021/1) yayımlandı. Tebliğ ile; Belge zorunluluğu 1-) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve ekteki listede belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler

3334-TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

Sirküler No: 3334 07/04/2021 tarih ve 31447 sayılı Resmi Gazete’de, Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayımlanmıştır. Yapılan değişiklikle; Yönetmeliğin 2’nci madde kapsamında yer alan, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca yapılan vergi incelemelerine dayanılarak tarh edilecek ve Bakanlık Vergi Dairelerinin tarha yetkili olduğu bütün vergi, resim ve harçlar ile bunlara ilişkin olarak kesilecek

3333-ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Sirküler No: 3333 01/04/2021 tarih ve 31441 sayılı Resmi Gazete’de Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği’nde (Sıra No:1) değişiklik yapılmasına dair Tebliğ yayımlanmıştır. Yapılan değişiklikle; Tebliğin, amaç ve kapsam başlıklı 1’inci maddesi Ticaret Bakanlığınca ve Bakanlığın görev alanı kapsamında olan il ve ilçe tüketici hakem heyetlerince düzenlenen ve muhataplarına 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile 6183 sayılı Amme

3332-YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN RAPORLARIN HAZIRLANMASI VE İBRAZ YÜKÜMLÜLÜK SÜRELERİ

Sirküler No: 3332 Bilindiği üzere Kurumlar Vergisi Kanununun 13’ üncü maddesinde, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılacağı hüküm altına alınmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 01.09.2020

3331-KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLENİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR

Sirküler No: 3331 GEÇMİŞ YIL ZARARARIN MAHSUBU;  Bilindiği üzere herhangi bir yıla ilişkin zarar en fazla takip eden beş yılın kazancından indirim konusu yapılabilmektedir. 2020 yılına ait hesap döneminde, 2015-2019 hesap dönemlerine ait zararlar mahsup edilebilir. Kurum kazancından mahsup edilen zararlar ile ertesi yıllara devreden zararların hangi dönemle ilgili olduğu beyannamede ayrı ayrı belirtilecektir. Bu

3330-TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE ÇALIŞAN SİGORTALILARIN SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇLARININ HESAPLANMASI GENELGESİ YAYIMLANDI

Sirküler No: 3330 03.02.2021 tarih ve 31384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7 nci maddesine eklenen hüküm ile 4691 sayılı Kanunun Geçici 2 inci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi “31/12/2028 tarihine kadar, bölgede çalışan AR-GE, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile