English

Aylık Arşiv: Haziran 2021

3416-BAZI KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Sirküler No: 3416 19.06.2021 tarih ve 31516 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7327 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. –Harçlar Kanunu’nun harç almaya yetkili daireler başlıklı 132’nci maddesine eklenen fıkra ile; Bu Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin I- Tapu işlemleri başlıklı bölümünün 13 numaralı fıkrasının (a) bendine

3415-İHRACAT GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Sirküler No: 3415 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin (İhracat Bedelleri Hakkında) 2018-32/48 sayılı tebliğin 12’nci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak T.C. Merkez Bankası tarafından ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen İhracat Genelgesinde Hazine ve Maliye Bakanlığının 11.06.2021 tarih ve 353943 sayılı , 03.06.2021 tarih ve 338149 sayılı yazısı gereği

3414-İŞVEREN TARAFINDAN YAPILAN MESLEK ADI VE KODU DEĞİŞİKLİKLERİNDE KURUMCA İDARİ PARA CEZASI UYGULANMAYACAKTIR

Sirküler No: 3414 5510 sayılı Kanunun 102’nci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi; “Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para

3413-KRONİK RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE MÜCBİR SEBEP HALİNDE OLAN MÜKELLEFLERİN MÜCBİR SEBEP DÖNEMLERİNE AİT VERGİ ÖDEVLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ

Sirküler No: 3413 26.06.2021 tarih ve 31523 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu (528 Sıra No’lu)  Genel Tebliği ile Koronavirüs (COVID-19) salgınına ilişkin olarak İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükelleflerin 22.03.2020 tarihinden sokağa çıkma yasağının sona ereceği 26.06.2021 (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olduğu

3412-ÖTV KANUNU’NA EKLİ (Ⅲ) SAYILI LİSTENİN (A) VE (B) CETVELLERİNDEKİ MAKTU VERGİNİN UYGULAMA SÜRESİ

Sirküler No: 3412 25.06.2021 tarih ve 31522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4137 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12’nci maddesinin (3) numaralı fıkra hükmünün 2021 yılı Temmuz- Aralık dönemi için uygulanmamasına karar verilmiştir. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi kanununa ekli (Ⅲ) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan (alkollü içecekler) malların asgari

3411-ŞİRKET AKTİFİNE KAYITLI ARSA/ARAZİNİN İFRAZI SONUCU SATIŞINDA ELDE EDİLEN KAZANÇ İÇİN İSTİSNA UYGULANMASI HUSUSU

Sirküler No: 3411 Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanlığının 11.08.2020 tarih ve 64958909-125-E.22497 sayılı özelgesinde; Şirket adına ayni sermaye olarak tapu işlemi gerçekleştirilen gayrimenkul Büyükşehir Belediyesi kararı ile … ayrı parsele ayrılarak ifrazının yapıldığı, bu parsellerden … adedinin açık artırma usulü ile satışa çıkarılacağını, bu nedenle söz konusu satış işleminin kurumlar vergisi ve katma değer vergisinden istisna

3410-KONAKLAMA HİZMETLERİNE UYGULANAN KDV ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ.

Sirküler No: 3410 22.06.2021 tarih ve 31519 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4105 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile, mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair kararın yürürlüğe konulmasına 3065 sayılı Kanunun 28’inci maddesi gereğince karar verilmiştir. 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının

3409-SERBEST MESLEK ERBABININ YAPACAĞI ÖZEL İŞYERİ İNŞAATININ GELİR UNSURLARI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ HUSUSU

Sirküler No: 3409 1/3 hisselerle satın alınan arsa üzerine mesleki faaliyetinizi icra etmek üzere bina yapmak istediğiniz belirtilerek, söz konusu özel bina inşaatı işinin vergi kanunları karşısındaki durumu hususunda görüş talep edilmiştir. Gelir Vergisi Kanunu Yönünden; Gelir Vergisi Kanunu’nun 37’nci maddesinin birinci fıkrasında, her türlü ticari ve sınai faaliyetten doğan kazancın ticari kazanç olarak tanımlanmış,

3408-İŞLETME AKTİFİNE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIMINDA VERGİLENDİRİLMESİ

Sirküler No: 3408 10.11.2020 tarih ve 43626428-130-E.24527 sayılı Niğde Defterdarlığı özelgesinde;  Tatil amaçlı pansiyon faaliyeti ile otel işletmeciliği faaliyetinde bulunan şirketin satın aldığı arsalı kargir yetiştirme yurdu binası ve ek tesislerinin şirket adına tescil edilip bilançonun aktifine kaydedildiği, kargir yetiştirme yurdu binasının yıkılarak  tapu kayıtlarının arsa olarak yeniden tescil edildiği ve yasal defter kayıtlarınızın da arsa

3407-KONKORDATO PROJESİNİN KABULÜ HALİNDE ALACAKLILARIN VERGİ DURUMU

Sirküler No: 3407 12.06.2020 tarih ve 84974990-130[KDV-1/İ/29-2019/20]-E.154267 sayılı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı özelgesinde; Firmanızın alacaklısı olduğunuz … A.Ş. firmasının 2017 yılında konkordato ilan ettiği ve tüm alacaklılarının mahkeme aracılığıyla uzlaşmaya çağrıldığı, alacağın %40’ına isabet eden kısmının mahkeme kararı ile silindiği ve bu kararın 2018 yılında mahkemece onaylandığı belirtilerek silinen alacak tutarının 2018 yılında gider hesaplarına