English

Aylık Arşiv: Temmuz 2021

3437-GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA VERGİ KESİNTİSİ NİSPETİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Sirküler No: 3437 02.06.2021 tarih ve 31499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4063 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 31.07.2021 tarihine kadar Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinin 5 numaralı bendinde yer alan tevkifat nispetlerinde, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15’inci maddesinde yer alan vergi kesintisi oranının uygulanma süresi 30.07.2021 tarih ve 31553 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4311 sayılı Cumhurbaşkanı kararı

3436-BAZI MAL VE HİZMETLERE AİT KDV ORANLARININ UYGULAMA SÜRESİ YENİDEN BELİRLENDİ

Sirküler No: 3436 02.06.2021 tarih ve 31499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4062 sayılı, 22.06.2021 tarih ve   31519 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile, 31.07.2021 tarihine kadar indirimli olarak uygulanmakta olan katma değer vergisi oranlarının 30.07.2021 tarih ve 31553 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4312 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 30.09.2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. 1-)

3435-MEVDUAT FAİZLERİNDEN ELDE EDİLECEK GELİRLERE UYGULANACAK VERGİ ORANLARI SÜRESİ YENİDEN UZATILMIŞTIR

Sirküler No: 3435 30.07.2021 tarih ve 31553 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4311 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 22.07.2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararla Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 inci maddesi gereğince; 01.08.2021 tarihinden itibaren açılan veya vadesi yenilenen hesaplara uygulanmak üzere, mevduat faizlerinden elde edilecek gelirlere uygulanacak tevkifat oranlarının 31.07.2021 tarihine kadar

3434-50 KİŞİNİN ALTINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN, İLAVE İSTİHDAM SAĞLAYAN İŞVERENLER 5 SİGORTALIYA KADAR ÖDEDİKLERİ SİGORTA PRİMLERİNİ KREDİ GARANTİ FONU (KGF)’DAN KULLANDIKLARI KREDİ FAİZLERİNDEN DÜŞÜLEBİLECEĞİNE AİT UYGULAMA GENELGESİ YAYIMLANDI.

Sirküler No: 3434 25.05.2021 tarih ve 31491 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7319 sayılı Kanun (SİGORTACILIK İLE DİĞER BAZI ALANLARA İLİŞKİN KANUNLARDA VE BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN)’un 4.üncü maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen “GEÇİCİ MADDE 31” ile getirilen teşvik ile ilgili hususları aşağıdaki gibi 01.06.2021 tarihli, 3386

3433-2021 YILI İKİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ

Sirküler No: 3433 Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 57 Sıra Numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküsünde; Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden, Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu Geçici 69 maddeleri uyarınca, Ticari ve Zirai kazanç gelirlerine uygulanmak üzere, 2021 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak

3432-TİCARİ REKLAM HİZMETLERİNDE UYGULANACAK KDV TEVKİFATINA AİT ÖZELGELERDEN ÖRNEKLER

Sirküler No:3432 03.06/2021 tarih ve E-39044742-130[Özelge]-436813 sayılı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı özelgesi; Firma tarafından ticari reklam amaçlı el broşürü ve afişlerin tasarlanarak hazırlanması veya reklam içeriğinin tasarımı suretiyle verilen ve KDV dahil hizmet bedelinin (01.07.2021 tarihinden itibaren) 2.000 TL’yi aşması halinde 3/10 oranında, İnsört ve baskı hizmetinin KDV Genel Uygulama Tebliğinin 1/C-2.1.3.1-b) ayrımında sayılan müşterilere

3431-İŞLETME AKTİFİNE KAYITLI TAŞINMAZLAR İLE İKTİSADİ KIYMETLERİN YENİDEN DEĞERLEME İŞLEMİNE TABİ TUTULMASI

Sirküler No: 3431 16.07.2021 tarih ve 31543 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Sıra No:530) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 11’inci maddesi ile VUK’nun Geçici 31’inci maddesine eklenen fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesini teşkil etmektedir. Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre

3430-ÖTV KANUNU’NA EKLİ (Ⅲ) SAYILI LİSTENİN (B) CETVELLERİNDEKİ BAZI MALLARIN VERGİ ORANLARI DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

Sirküler No: 3430 15.07.2021 tarih ve 31542 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4298 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi oran ve tutarlarının yeniden belirlenmesi hakkında 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12’nci maddesi gereğince karar verilmiştir. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi kanununa ekli (Ⅲ) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların vergi

BAYRAM TEBRİKİ

KURBAN BAYRAMINIZI KUTLAR, SAĞLIK VE MUTLULUKLAR DİLERİZ.     Ş.A. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ORTAK VE ÇALIŞANLARI

BAYRAM TEBRİKİ

KURBAN BAYRAMINIZI KUTLAR, SAĞLIK VE MUTLULUKLAR DİLERİZ.     Ş.A. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ORTAK VE ÇALIŞANLARI