English

Yıllık ücretli izin hakkı, izin süreleri ve izin defteri

Sirküler No: 1436

Çalışanlara verilecek yıllık ücretli izin sürelerini hatırlatmak istiyoruz.

İş Kanununun 53’üncü maddesine göre işyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere aşağıda belirtilen yıllık ücretli izinler verilir.

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,

b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,

c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı gündenaz olamayacaktır.

Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 56’ıncı maddesine göre, yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram ve genel tatiller ile hafta tatili günleri izin süresinden sayılmayacaktır. İzin süreleri tarafların, anlaşması ile bir bölümünün on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir.  İşveren tarafından verilen diğer izinler yıllık izne mahsup edilemez.

Uygulamada özelikle 5’inci yıl izninin kaç gün olarak kullandırılacağı konusu tartışılmaktadır.         İş Kanunu’nun “54 ve 55 inci maddelerine göre çalışan için hesaplanacak her hizmet yılına karşılık, yıllık iznini gelecek hizmet yılı içinde kullanır.” hükmü gereği, işçi, yıllık ücretli iznini bir sonraki çalışma yılı içerisinde kullanacaktır.

Yani, 1. yılın izni 2. yılda, 2. yılın izni 3. yılda, 3. yılın izni 4. yılda, 4. yılın izni 5. yılda, 5. yılın izni 6. yılda kullanılacaktır.

Dolayısıyla 08.03.2007 tarihinde işe başlayan bir kişi, 08.03.2013 tarihinden sonra kullanacağı 6’ıncı yılın iznini 20 gün olarak kullanabilecektir.

 

Yıllar

İzin Yılları

İzin Günleri

İşe Giriş Tarihi

08.03.2007

Kullanılamaz  

Yok

 

08.03.2008

2007 Yılı İzni

1 inci    Yıl

14 Gün

 

08.03.2009

2008 Yılı İzni

 2 inci    Yıl

14 Gün

 

08.03.2010

2009 Yılı İzni

 3 üncü Yıl

14 Gün

 

08.03.2011

2010 Yılı İzni

 4 üncü Yıl

14 Gün

 

08.03.2012

2011 Yılı İzin   5 inci   Yıl

14 Gün

 

08.03.2013

2012 Yılı İzini   6 ınci   Yıl

20 Gün

15 yıl (dahil) ve daha fazla izin kullanımlarında yukarıdaki tablo uygulamasına devam  edilerek izin süreleri hesaplanabilir.

Çalışanların yıllık ücretli izinlerini izin olarak kullanması şarttır. İznin paraya çevrilmesi ve işçinin izin ücretini alarak işyerinde çalışmaya devam etmesi (tarafların rızası olsa bile) İş Kanununa göre mümkün değildir. Ancak, işçi işten ayrıldığında izin parası nakit olarak bordroda gösterilerek kendisine ödeme yapılabilir.

İşçinin hak kazandığı yıllık ücretli iznini kullandığının ispatı işverene aittir. Bu sebeple, İş Kanununun 56’ıncı maddesi ve Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinin 20’inci maddesi uyarınca, ÜCRETLİ İZİN DEFTERİNİN tutulması gerekmektedirYargıya intikal eden olaylarda mahkemelerce; 03.03.2004 tarih ve 25391 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik ekindeki izin defterinde izne çıkanların bilgileri ve imzası istenilmektedir. Eğer izne çıkan tarafından izin defteri imzalı değil ise o kişi izin kullanmamış sayılmakta ve izin ücret bordrosu yaptırılarak ücreti işverene ödettirilmektedir. 

İşverenler tarafından çalışanlara kullandırılacak izinlerde, yukarıdaki hususlara dikkat etmelerini ve  izin defterlerinin yazılmasını önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.