English

Temsil yetkisinin sınırlandırılamaması

Sirküler No: 1434

Yönetim kurulu üyelerinin temsil yetkisinin kapsamı ve sınırları Türk Ticaret Kanunu’nun 371. maddesinde gösterilmiştir. Buna göre; 

“(1) Temsile yetkili olanlar şirketin amacına ve işletme konusuna giren her tür işleri ve hukuki işlemleri, şirket adına yapabilir ve bunun için şirket unvanını kullanabilirler. Kanuna ve esas sözleşmeye aykırı işlemler dolayısıyla şirketin rücû hakkı saklıdır. 

(2) Temsile yetkili olanların, üçüncü kişilerle, işletme konusu dışında yaptığı işlemler de şirketi bağlar; meğerki, üçüncü  kişinin, işlemin işletme  konusu dışında  bulunduğunu bildiği veya durumun gereğinden, bilebilecek durumda bulunduğu ispat edilsin. Şirket esas sözleşmesinin ilan edilmiş olması, bu hususun ispatı açısından, tek başına yeterli delil değildir. 

(3) Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.”

Kanun metninden de anlaşılacağı üzere, şirketin amacına ve konusuna giren her türlü iş ve hukuki işlemler sadece temsile yetkili olanlar tarafından şirket adına yapılabilir. Şirketin amacı ve işletme konusu dışında yapılan işlemler de şirketi bağlar ve şirket üçüncü kişiye karşı sorumlu olur.

Eski TTK’na göre temsil yetkisi belirlenirken işin önemi veya miktarına göre imza sirkülerinde  A grubu, B grubu veya 1., 2. derece olmak üzere sınırlamalar yapılabilmektedir. Hatta söz konusu yetkilendirmenin esas sözleşme ile sınırlandırıldığı da görülmektedir. Ancak, bu sınırlamalar iyiniyetli üçüncü kişileri bağlamamaktadır. Ticari hayatta çoğu zaman taraflar bu sınırlandırmaları dikkate almadan işlem yapmakta ve hukuki ihtilaflara sebep olmaktadır.

Bu sebeple, yönetim kurulu üyelerine verilen imza yetkisinde (imza sirkülerinde) herhangi bir sınırlama yapılmayarak, “şirketin amacına ve işletme konusuna giren her tür işler ve hukuki işlemlerin ifası…” şeklinde genel bir ifade kullanılması gerekmektedir. İmza sirkülerinde eskisi gibi şunu yapmaya, bunu imzalamaya, bankada işlem yapmaya v.s. yapılacak işlemler sıralanmayıp, bu paragraftaki yazılı tek cümle yeterli olacaktır. Bu durumda şirketlerdeki genel müdür, müdür veya diğer kişilere “…… işleri yapabilir” şeklinde SINIRLI YETKİLİ imza sirküleri yolu kapanmıştır. Yani, yetki verilen, şirketi ya tam temsil edecek yahut imza sirkülerine dahil edilmeyecektir. A, B veya 1., 2. derece yetkililer gibi imza sirküleri Ticaret Sicilinde tescil edilmemektedir.

Bu durumda, genel müdür, müdür ve diğer kişilerin görev alanına giren işleri için imza sirküleri verilemeyeceği için YETKİLİ PERSONELİNİZİN HANGİ İŞLEMLERİ YAPMASI İSTENİYORSA, O YETKİLER İÇİN VEKALETNAME VERME YOLUYLA SORUN ÇÖZÜMLENECEKTİR. Yeni şirket kuruluşunda veya eldeki mevcut imza sirkülerinin vadesi dolunca veya değiştirilmesi istenirse yeni uygulamaya göre hareket edilmesi gerektiğini önemle hatırlatırız.

Ayrıca, söz konusu durum limited şirketler için de geçerlidir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…