English

Kıdem tazminatının gider yazılması gereken dönemler

 Sirküler No: 1428

Sözleşmesi feshedilen işçiler için hesaplanan kıdem tazminatının bir kısmının, ileriki tarihlerde çek veya senet ile ödenmesi durumunda, kıdem tazminatlarının ne zaman gider yazılacağı ile ilgili gelen sorular sebebiyle, konuyu açıklama gereği duyulmuştur.

Kıdem tazminatı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin 3 üncü bendinde, işle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar¸ ziyan ve tazminatların safi ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilebileceği hükme bağlanmıştır.

Kıdem tazminatının gider kaydı konusunda Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde özel bir hüküm olmamakla birlikte aynı maddenin 3 üncü bendi çerçevesinde kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilebilmesi için İş Kanununa göre işçinin kıdem tazminatına hak kazanması ve hak edilen kıdem tazminatının da işçiye ödenmiş olması gerekir. Tahakkuk etmiş olsa da ödenmemiş kıdem tazminatının gider yazılması mümkün değildir.

Örnek: (X) anonim şirketi üretimde çalıştırdığı personeli 30.04.2013 tarihinde İş Kanunu hükümlerine göre işten çıkarmış olup, 15.250,- TL brüt kıdem tazminatı hesaplamıştır. Kıdem tazminatından (binde 7,59) 115,75 damga vergisi kesintisinden sonra kalan net kıdem tazminatı tutarı 15.134,25 TL’dir.  (X) anonim şirketi hesaplanan kıdem tazminatının 5.000,- TL’sini 30.04.2013 tarihinde bankadan ödemiş, 5.000,- TL’si için 15.09.2013 vadeli şirket çeki ve kalan  5.134,25 TL’si için ise 05.01.2014 vadeli senet vermiştir. Personel bu ödeme şeklini kabul etmiştir.

Yukarıdaki açıklamalar gereğince yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olmalıdır.

                                        30.04.2013

 
720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ……………………………………………………………………………………………………..         

5.038,24

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER……………………………………………………………………………………………

5.038,24

280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER…………………………………………………………………………………………..

5.173,52

                 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR…………………………………………………………………………………..                      

 

115,75

                        X………….…… kişi kıdem tazminatı damga vergisi
                 102 BANKALAR……………………………………………………………………………………………………………

5.000,00

                        X……. Bankası X………….…… kişi kıdem tazminatı taksit ödemesi
                 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ………………………………………………………………………

5.000,00

                        X……. Bankası Şirket Çeki  X………….…… kişi kıdem tazminatı taksitinin 15.09.2013 vadeli şirket çekle

ödenmesi

                 221 ALACAK SENETLERİ……………………………………………………………………………………………….

5.134,25

                       Portföydeki Alacak Senetleri  X………….…… kişi kıdem tazminatı taksidinin 05.01.2014 vadeli senetle

ödenmesi

15.250,00

15.250,00

180 ve 280 no.lu hesaptaki giderler çek ve senet’e ait ödemenin yapıldığı vade tarihi itibariyle                     7’li gruptaki hesaplara virman yapılarak gider yazılması gerekmektedir. Maliye Bakanlığının görüşü de bu yöndedir.

Kıdem tazminatı hesaplayan işveren ve yetkililerinin yukarıdaki açıklamalara uymalarını önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…