English

İşveren değiştiren personelin ücretlerinin vergilendirilmesi

Sirküler No: 1421

1-) Ücretli olarak çalışan personel yıl içerisinde işten ayrılarak başka bir işveren nezdinde çalışmaya başlamakta yada grup şirketleri içerisinde ihtiyaca göre başka bir şirkette görevlendirilebilmektedirler.

Bu durumda, ücretlinin ikinci işyerinde elde ettiği ücretler üzerinden gelir vergisi hesaplanırken; birinci şirkette elde ettiği ücretler için oluşan kümülatif gelir vergisi matrahının ikinci şirkette dikkate alınıp alınmayacağı konusunda oluşan tereddütler nedeniyle, bu sirkülerimizle açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

Ücretlilerin bir işyerinde çalışmakta iken bu işyerinden ayrılarak ikinci bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, birinci ve ikinci işyerlerinde elde ettiği ücretler ayrı işverenler tarafından ödendiğinden bu ödemelerin ayrı ayrı Gelir Vergisi Kanununun 103’ üncü maddesinde yer alan vergi tarifesine göre vergilendirilmesi gerekmektedir.

Örneğin, Ücretli (A) öteden beri (X) işyerinde çalışmakta iken 10.06.2013 tarihinde bu işyerinden ayrılarak 15.06.2013 tarihinden itibaren (Y) işyerinde çalışmaya başlamıştır. Ücretli (A)’ ya (Y) işyerinde yapılacak ücret ödemeleri, birinci işverenden aldığı ücretleriyle ilgili kümülatif gelir vergisi matrahı ile ilişkilendirilmeden ilk gelir diliminden (sıfırdan) başlatılmak suretiyle vergi hesaplanması gerekmektedir.

2-) Diğer taraftan, 160 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde;

“Buna göre, bir hizmet erbabının birden fazla işverenden ücret alması halinde, her bir işverenin ödediği ücretler, ayrı ayrı vergilendirilmektedir. Dolayısıyla vergi tarifesi, her bir işverenin ödediği ücrete, diğer işveren veya işverenlerin ödediği ücretle ilgilendirilmeksizin ayrı ayrı uygulanmaktadır. Ancak, söz konusu ücretlerin gayrisafi tutarları toplamının, Gelir Vergisi Kanununun 86. maddesinde belirtilen haddi aşması halinde, bu ücretlerin yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir.” 

Açıklamasına yer verilmiştir.

Yıl içerisinde birden fazla işverenden (iki ayrı işyerinde 12 ay+12 ay olabilir. Bir işyerinde 7 ay diğerinde 5 ay olabilir.) ücret geliri elde edilmesi halinde, birinci işverenden sonraki ücretin Gelir Vergisi Kanununun 103’ üncü maddesinde yazılı tarifenin ikinci gelir dilimindeki tutarı aşması halinde (2013 yılı için bu tutar 26.000,- TL’ dir) yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekmektedir. 

Birden fazla işverenden ücret geliri elde edilmesi halinde, hangisinin birinci ücret hangisinin ikinci ücret olduğuna ücretlinin serbestçe karar vermesi mümkündür. 

Yukarıdaki örnekte, ücretli (A) nın birinci işverenden elde ettiği ücretin gayrisafi tutarı 24.000,- TL, ikinci işverenden elde ettiği ücretin gayrisafi tutarı 35.000,- TL olduğunu ve, ikinci işverenden elde edilen ücretin birinci işverenden elde edilen ücret olduğunun kabul edilmesi halinde, ikinci işverenden alınan ücret 24.000,- TL, 26.000,- TL’ lık tutarı aşmadığından yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesine gerek yoktur. 

Ücretlinin aynı işverenin şube ve diğer işyerlerinde görevlendirilmesi halinde, işveren değişmediğinden kümülatif gelir vergisi matrahının uygulanmasına devam edilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…