English

Analık istirahat raporları ve meslek hastalığı bildirimi

Sirküler No:1462

Kurumla sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları tarafından analık sigortasından düzenlenen istirahat raporları için onay şartı aranmayacağına dair Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.10.2013 tarihli ve 28782 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini 08.10.2013 tarih ve 1454 no.lu sirkümüzle duyurmuştuk.  Kurum tarafından konu ile ilgili 2013/35 no.lu genelge de yayınlandı.

Kurumla sözleşmesi olmayan sağlık tesislerinde görev yapan hekimlerce 01/10/2013 tarihinden önce düzenlenen, ancak henüz ödenmeyen raporlar ile anılan tarihten sonra düzenlenen doğum öncesi ve doğum sonrası sürelere ilişkin analık raporları ve emzirme ödeneği raporlarının, Kurumla sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu hekimleri tarafından onaylanması şartı aranmayacaktır.

Sözleşmesiz özel sağlık hizmet sunucusu hekimleri tarafından düzenlenen analık raporlarına ait geçici iş göremezlik ödenekleri ikinci bir emre kadar resmi sağlık hizmet sunucu hekimi onayı aranmadan Manuel iş göremezlik ödeme programı ekranlarından ödenecektir.

Doğum öncesi istirahat raporlarında ise raporun istirahat bitiş tarihinden sonra tek seferde ödenmesi halinde kadın sigortalının raporuna esas çocuk doğum tarihinin kimlik paylaşım sisteminden kontrol edilerek ödenecektir. 

Sigortalı tarafından doğum öncesi analık iş göremezlik ödeneğinin rapor sona erme tarihi ve doğum tarihinden önce 10’ar günlük ve üzeri kısa süreler için talep edilmesi halinde işverenlerinin çalışmadı bildirimi esas alınarak KPS’nden çocuk doğum tarihi kontrol edilmeksizin ödenecektir.

Meslek hastalığının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması hususları ile ilgili sorunlar nedeniyle, meslek hastalığının tespiti ve işverenler tarafından yapılacak bildirimlere yönelik uygulamalar aşağıda açıklandığı şekilde yapılacaktır.

Sigortalının başvurduğu sağlık tesisi tarafından, rahatsızlığın mesleki şüpheye dayandırılması ve istirahat raporunun bu yönde düzenlenmesi neticesinde rapor sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine gönderildikten sonra, meslek hastalığının tespiti için Kurum ünitelerince, 2013/31 sayılı genelge hükümlerine göre, Kurum Sağlık Kuruluna intikal ettirecektir.

Kurum Sağlık Kurulu tarafından vakanın meslek hastalığı olduğunun tespit edilmesi halinde, SGK ilgili birimlerince  işverene İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu ile meslek hastalığı bildiriminde bulunması yazılı olarak talep edilecek, işveren tarafından bu tebligatın tebliğ edildiği tarih Kanunda yer alan “öğrenildiği gün” olarak kabul edilecek ve 3 iş günü içerisinde bildirimin yapılması gerekecektir.

Analık istirahat raporları ve meslek hastalığına yakalanmış hastası olan işverenlerin yukarıdaki hususlara dikkat etmelerini önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayın