English

Dar mükelleflere sonradan yapılan fark ödemelerde vergi kesintisi ve sorumlu sıfatıyla KDV hesaplanması gerekir

Sirküler No: 1463

Gelir Vergisi Kanununun 94 ve Kurumlar Vergisi Kanununun 30’ uncu maddelerinde, dar mükellef gerçek ve tüzel kişilerin elde ettikleri kazanç ve iratlardan hangilerinin vergi kesintisine tabi tutulacağı tek tek sayılmıştır.

Söz konusu madde hükümlerine göre kesintiye tabi tutulanlardan serbest meslek kazançları ile ticari veya zirai kazanca tabi olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimmadi hakların satış, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller için yapılan ödemelere, aynı madde içerisindeki diğer unsurlara göre daha sık rastlanmaktadır.

Söz konusu serbest meslek faaliyetlerine ilişkin hizmetler ile  gayrimaddi hakların satış, devir ve temliki karşılığında ödemeler yapıldıktan sonra, daha sonraki bir tarihte çeşitli nedenlerle aynı dar mükellef gerçek ve tüzel kişilere fiyat farkı, kur farkı, v.b. adlar altında fark ödemeler yapılabilmektedir. Bu ödemeler içinde ilk ödemelerde olduğu gibi vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, yurt dışındaki dar mükellef gerçek ve tüzel kişilerden alınan hizmetlerden Türkiye’ de faydalanılması halinde, Katma Değer Vergisi Kanununun 9’ uncu maddesi gereğince sorumlu sıfatıyla katma değer değer vergisi beyan edilip ödenmesi gerektiği malumdur.

Yukarıda belirtilen serbest meslek kazancı ve gayrimaddi haklardan Türkiye’ de faydalanılanlar için daha sonraki bir tarihte bir fark ödenmesi halinde, ödenen bu farklar  için de vergi sorumlusu sıfatıyla KDV beyan edilip ödenmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayın