English

Yurtdışındaki varlıklarla yurtdışında elde edilen bazı kazançların Türkiye’ ye getirilmesi ile ilgili kanun resmi gazetede yayımlandı

Sirküler No: 1412

29 Mayıs 2013 tarih ve 28661 sayılı Resmi gazete’ de yayımlanan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 13 üncü maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 85’ inci maddesi ile yapılan düzenleme gereğince;

1-) Gerçek veya tüzel kişilerce, 15/4/2013 tarihi itibarıyla sahip olunan ve yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile varlığı kanaat verici bir belgeyle ispat edilen taşınmazlar, 31/7/2013 tarihine kadar Türk Lirası cinsinden rayiç bedelle, bankalara veya Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca faaliyette bulunan aracı kurumlara ya da vergi dairelerine bildirilmesi öngörülüyor. 

Beyan edilen varlıkların, beyanın yapıldığı ayı takip eden ayın sonuna kadar Türkiye’ ye getirilmesi veya bir banka yada aracı kuruma transfer edilmesi gerekiyor. Getirilen ya da transfer edilen tutar üzerinden  %2 oranında hesaplanan verginin tarhiyatın yapıldığı ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi şarttır.

Ayrıca, kıymetlerin beyan tarihini takip eden ayın sonuna kadar kanuni defterlere kaydedilmesi ve bu varlıkların dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacağı, ancak, diğer nedenlerle bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra başlayan 1/1/2013 tarihinden önceki dönemlere ilişkin vergi incelemeleri ile takdir komisyonu kararları uyarınca gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden tespit edilen matrah farkından, bu madde kapsamında beyan edilen tutarlar, bu tutarlara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi koşuluyla mahsup edilerek tarhiyat yapılacağı belirtilmektedir.

Tahakkuk eden verginin vadesinde ödenmemesi veya sayılan diğer şartların yerine getirilememesi nedeniyle mahsup imkânından yararlanılamaması, vergi aslının gecikme zammı ile birlikte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca takip ve tahsiline engel teşkil etmeyecek, tahsil edilmiş olan vergiler red ve iade edilmeyecektir.

2-) Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların; 

a) Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlara ilişkin iştirak hisselerinin satışından doğan kazançları, 

b) Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlardan elde ettikleri iştirak kazançları, 

c) Yurt dışında bulunan iş yeri ve daimi temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri ticari kazançları, 

31/10/2013 tarihine kadar elde edilenler de dâhil olmak üzere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31/12/2013 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmesi kaydıyla gelir veya kurumlar vergisinden müstesna edilmiştir.

Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumların tasfiyesinden doğan kazançları, 31/12/2013 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması kaydıyla gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. 

Bildirim ve beyan süresi sona erdikten sonra bildirim veya beyanlara ilişkin düzeltme yapılması mümkün değildir.

Bu maddenin uygulamasında kanaat verici belge: Devlet tarafından veya Devlet güvencesinde tutulan kayıt ve sicilleri; banka, banker, aracı kurumlar ve benzeri mali kurumlar ile posta idaresi, noter gibi kurum ve kuruluşların kayıt ve belgelerini, 213 sayılı Kanunun İkinci Kitabının Üçüncü Kısmında yer alan belgeler ve muadili belgeler ile bilgi değişiminde bulunulan yabancı ülkelerde yetkili makamlardan alınarak mahallindeki Türk elçilik ya da konsoloslukları, yoksa ilgili ülkenin Türk menfaatini koruyan aynı nitelikteki temsilcileri tarafından tasdik olunan belgeleri ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.

Konu ile ilgili hazırlanan tebliğ taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı’ nın internet sitesinde yayınlanmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…