English

Mükellef bilgileri bildiriminin Mayıs ayı sonuna kadar verilmesi gerekir

Sirküler No: 1408

20.01.2012 tarih ve 28179 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Mükellef Bilgileri Bildiriminin, elektronik ortamda verilmesi zorunluluğu getirilmiş, söz konusu tebliğe ilişkin açıklamalarımıza 25.01.2012 tarih ve 1178 No.lu sirkülerlerimizde yer verilmiştir.

Tebliğde yer alan açıklamalara göre bildirimin 31 Mayıs 2013 tarihine kadar verilmesi gerekmektedir.

Bildirimini elektronik ortamda belirlenen süre içinde vermeyen veya eksik ya da yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca özel usulsüzlük cezası kesileceğini hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…