English

Vadeli çeklerde reeskont uygulaması

Sirküler No: 1406

5838 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanuna ilave edilen geçici 2 nci maddede “31.12.2009 tarihine kadar, üzerinde yazılı keşide tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir.” hükmüne yer verilmiştir.

Mezkûr hükme yönelik olarak mükelleflerin, geçici bir süre ile sınırlı olarak vade getirilmiş olan ileri tarihli çeklerin artık senet olarak kabul edilerek, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, 5838 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle yapılan düzenlemeye uyan çeklere reeskont uygulanmasının mümkün olmadığı 41 Sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile duyurulmuştur.

41 numaralı Sirkülerin yayımından sonra yapılan kanuni düzenlemeler sonucunda yayımlanan 30.04.2013 tarih ve 64 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

“213 sayılı Kanun uyarınca vadesi gelmemiş olan alacak ve borç senetlerinin reeskonta tâbi tutulması gerekeceği, ancak, bir ödeme aracı olarak kullanılmakla beraber yapılan yasal düzenlemeler çerçevesinde vergi uygulamaları bakımından çekin vadeli olabileceği ve değerleme gününde vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçlar için uygulanması öngörülen 213 sayılı Kanunda yer alan reeskont uygulamasından yararlanılmasının mümkün olduğu”

Açıklamasına yer verilmiştir.

Bu açıklamalara göre, 2013 yılı birinci geçici vergi döneminden itibaren  vadeli çeklerde reeskont uygulaması yapılabilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…