English

Finansman gider kısıtlaması

Sirküler No: 1402

6322 sayılı Kanunun 6’ ncı maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 41’ inci maddesinin 9’ uncu bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş,

“Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unu aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan kısmı.

Belirlenecek oranı sektörler itibarıyla farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu, bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

6322 sayılı Kanunun 37’ nci maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununun 11’ inci maddesine aşağıdaki (i) bendi eklenmiştir.

“Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unu aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan kısmı. Belirlenecek oranı sektörler itibarıyla farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu, bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

Finansman giderleri kısıtlaması kapsamına gelir vergisi mükelleflerinden ticari ve zirai kazanç sahipleri girmektedir. Kurumlar vergisi mükelleflerinden ise kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında kalan kurumlar finansman giderleri kısıtlamasına tabi bulunmaktadır.

Yukarıdaki düzenlenmeler 01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Söz konusu hükümlerin uygulanmasına yönelik olarak henüz Bakanlar Kurulunca oran belirlemesi yapılmamış, Maliye Bakanlığınca da herhangi bir açıklamada bulunulmamıştır.

Bu nedenle, 2013 yılı birinci geçici vergi döneminde finansman gider kısıtlaması uygulaması yapılmaması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…