English

2012 yılı kesin mizan bildirimlerinin verilme süresi, 2013 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı

Sirküler No: 1401

KONU: 1-) KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN VERİLMESİ GEREKEN 2012 YILI KESİN MİZAN BİLDİRİMLERİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILMIŞTIR

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 65 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerleri ile;

Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 30.04.2013 tarihine kadar verilmesi gereken 2012 dönemine ilişkin Kesin Mizan bildirimlerinin verilme süresi 10 Mayıs 2013 tarihi saat 24:00’ e kadar uzatılmıştır.

2-) 2013 YILI BİRİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 27 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Sirkülerleri ile;

2013 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %1,98 (yüzde bir virgül doksan sekiz) olarak tespit edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…