English

Ölüm yardımı

Sirküler No: 1399

Şirketler, çalışanlarının eş ve çocuklarının vefat etmesi halinde çalışana, çalışanın vefat etmesi halinde eş ve çocuklarına ÖLÜM YARDIMI yapılabilmektedir. Bu yardımın gider yazılıp yazılamayacağı ile vergi kesintisine tabi olup olmadığı hakkında gelen sorular sebebiyle, bu sirkülerimizle konuyu açıklama gereği duyulmuştur.

1-) Gelir Vergisi Kanununun 25/1’ inci maddesine göre, ÇALIŞAN PERSONELİN EŞ VE ÇOCUĞUNUN VEFAT ETMESİ HALİNDE, PERSONELE VERİLEN ÖLÜM YARDIMI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA OLUP, GİDER YAZILABİLMEKTEDİR.

Gelir Vergisi Kanunu ve bu Kanuna bağlı çıkartılan tebliğlerde yardımın tutarı ile ilgili bir belirleme yapılmamış olup, uygulamada Bakanlıkça devlet memurlarına verilen 701,45 TL’ lık (2013 yılı için) ölüm yardımı tutarı baz alınarak aşan kısmın brütleştirilip ücrete ilave edilerek vergilendirilmesi öngörülmektedir. Bu şekilde ödenen yardımın tamamının gider yazılması mümkündür.

2-) Diğer taraftan, çalışan personelin ölümü halinde, eş ve çocuklarına ödenecek ölüm yardımının, personele yapılmaması, ücretle ilişiği olmaması ve ödeme mecburiyeti de bulunmaması nedeniyle ivazsız intikal olarak Veraset ve İntikal Vergisi’ nin konusuna girmektedir.

Dolayısıyla, adı geçen Kanunun 4/d maddesine göre ivazsız intikallerde 2013 yılı için istisna tutarı 3.244,- TL’ dir. Ödenecek ölüm yardımından istisna tutarı düşüldükten sonra kalan tutardan Kanunun 17’ nci maddesi gereğince  %15 oranında Veraset ve İntikal Vergisi kesilerek  ödeme yapılması gerekir. Kesilen verginin 1 hafta içinde çalışanın eş ve çocuklarının ikametgahının bulunduğu yer vergi dairesine (Büyükşehirlerde Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğü’ ne) yatırılması gerekir.

Ödenen kişilerden, ödemeye ilişkin alınacak imzalı belge ile yapılan yardımın tamamının KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER YAZILMASI gerektiği görüşündeyiz. Ödemenin net tutar üzerinden yapılması karar altına alınmışsa veya personele duyurulmuşsa brütleştirilerek kayıtlara alınması uygun olur.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…