English

Tarımsal faaliyette bulunanların prim borçlarının sattıkları tarımsal ürün bedellerinden kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilmesi

Sirküler No: 1397

31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının  (b) bendinin (4) (Tarımsal faaliyetlerde bulunanlar) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olarak tescil edilmiş olanların prim borçlarını, sattıkları tarımsal ürün bedellerinden borç tutarını geçmemek şartıyla ve prim borçlarına mahsuben kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilmesine ilişkin tebliğ 01.03.2013 tarih ve 28574 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı. Tebliğe göre,

Kesinti Yapacak Olanlar: 

Tarımsal faaliyette bulunanlardan satın aldıkları ürün bedelleri üzerinden kesinti yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler aşağıda gösterilmiştir.

a) Kamu kurum ve kuruluşları ile kamuya ait ticari işletmeler,

b) Kamu iktisadi teşebbüsleri,

c) Sair kurumlar (kooperatif, birlik ve diğer kurumlar),

ç) Ticaret şirketleri,

d) İş ortaklıkları,

e) Dernekler,

f) Vakıflar,

g) Dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri,

ğ) Zirai kazançlarını, bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler,

h) Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı. 

Kesinti Oranı: 

1- Kesinti yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler, tarımsal faaliyette bulunanlardan satın aldıkları ürün bedelleri üzerinden prim borçlarına mahsuben ve borç tutarını geçmemek şartıyla %2 oranında kesinti yapmak zorundadırlar.

2- Kesinti yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından, tarımsal faaliyette bulunanlara ürün bedeline mahsuben veya hesaben yapılan ödeme ile avans verilmesi halinde, bu ödemelerden herhangi bir kesinti yapılmaz. Verilen avansın veya hesabın kapatılması sırasında ürün bedelinin tamamı üzerinden borç tutarını geçmemek şartıyla %2 oranında kesinti yapılmalıdır.

Kesinti oranı 01/01/2014 tarihine kadar %1 olarak uygulanacaktır.

Kesinti Bildirim Listelerinin Kuruma Verilmesi: 

Belge veya bilgileri elektronik ortamda göndermekle zorunlu tutulan gerçek ve tüzel kişilerin, bir ay içinde yaptıkları kesintilere ilişkin kesinti bildirim listelerini Kurumca sağlanacak elektronik altyapıdan yararlanmak suretiyle ve Kurumca belirlenen şekilde takip eden ayın son iş gününe kadar Kuruma göndermeleri gerekmektedir.

Kesinti tutarlarının Kurum Hesabına Yatırılması: 

Kesinti yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler ay içinde yaptıkları kesinti tutarlarını, kesintinin yapıldığı ayı takip eden ayın sonuna kadar Kurum hesaplarına intikal ettirmelidirler.

Tebliğ hükümleri 01.04.2013 tarihinde yürürlüğe girecektir.  Tarımsal faaliyette bulunanlardan satın aldıkları ürün bedelleri üzerinden kesinti yapmakla yükümlü olan işverenlerin tebliğin tamamını gözden geçirmelerini önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…