English

Yevmiye defterleri ve yönetim kurulu karar defteri kapanış tasdiklerine ilişkin sürelerde değişiklik yapıldı

Sirküler No: 1387

 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun;

 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,

“Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar notere yaptırılır.”

90 ıncı maddesi ile de değişikliğin yürürlük tarihine ilişkin aşağıdaki hükme yer verilmiştir.

“78 inci maddesi ile değiştirilen 6102 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının dördüncü cümlesinde yer alan yevmiye defterinin kapanış onayına ilişkin hüküm 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER TBMM’ DE KABUL EDİLMİŞ OLUP, HENÜZ RESMİ GAZETEDE YAYINLANMAMIŞTIR. ANCAK, SÜREÇTE YAŞANAN SIKINTI NEDENİYLE MÜKERRER SAYIDA YAYINLANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ.

Buna göre, YEVMİYE DEFTERİ Haziran 2013 ayında, YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ ise bu yıl için eski hükme göre Mart /2013 ayı sonuna kadar (BUGÜN SON GÜN) tasdik ettirilmesi gerekmektedir. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

Not;

1381 Sıra No.lu Sirkülerimizde

31.03.2013 tarihinin son gün olduğu hatırlatılmıştı.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…