English

Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesinde usul ve esaslar

Sirküler No: 1378

Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesi ile ilgili olarak 23 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerine göre gerekli açıklamalar 1345 No.lu sirkülerimizde yapılmıştır.

12 Mart 2013 tarih ve 28585 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun 28.02.2013 tarih ve 75935942-050.01.04-[01/05] No.lu Kararı ile Bakanlar Kurulu Kararının uygulamasına yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir.

Kurul Kararının ölçütler başlıklı maddesinde;

– Bakanlar Kurulu Kararına ekli (I) sayılı listede belirtilen alanlarda faaliyet gösteren  şirketlerin herhangi bir ölçüt şartı aranmaksızın denetime tabi olacağı, (II) sayılı listede belirtilen alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin ise denetime tabi olması için belirtilen üç ölçütten ikisini üst üste iki hesap dönemi sağlaması gerektiği, birbirini takip eden hesap dönemlerinde sağlanan iki ölçütün aynı ölçütler olmasının şart olmadığı,

– Denetimin, şirketin konsolide finansal tablolarının yanında münferit finansal tablolarını da içereceği,

– Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca denetime tabi olma şartlarını taşımayan bir şirketin, sadece ana ortaklığının, bağlı ortaklığının veya iştirakinin Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında denetime tabi olması nedeniyle denetime tabi olmayacağı, bu durumun, topluluk denetçisinin konsolide finansal tabloların denetimine ilişkin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve TDS çerçevesindeki yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacağı.

açıklamalarına yer verilmiştir.

Kararda ayrıca, denetime tabi olup olunmadığının belirlenmesinde esas alınacak finansal tablolara, aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatının hesaplanmasına, çalışan sayısının hesaplanmasına, birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerine, denetim kapsamından çıkma, denetim kapsamından çıkılmasından sonra esas alınacak finansal tablolara, karşılaştırmalı olarak sunulan finansal tablolara ilişkin açıklamalara ve örneklere yer verilmiştir.

Firma yetkililerinin, yukarıda bahsettiğimiz kurul kararını inceleyerek firmalarının bağımsız denetime tabi olup olmadıklarını tekrar gözden geçirmelerini önemle tavsiye ederiz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…