English

Kısa vadeli sigorta kolları prim oranları, SGDP yapılandırılması ve liseyi bitiren öğrencilerinin prim ödememeleri

Sirküler No: 1363

6385 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 19.01.2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı. Önemli değişiklikler aşağıdaki gibidir.

1-KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM ORANI: 

6385 sayılı Kanun’un 9.uncu maddesiyle 5510 sayılı Kanunun 81.inci maddesinin birinci fıkrasının           (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir. Bu primin tamamını işveren öder. Bu oranı %1,5 oranına düşürmeye ya da %2,5 oranına artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.”

Madde hükmüne göre 01.09.2013 tarihinden geçerli olmak üzere kısa vadeli sigorta kolları prim oranı tehlike durumuna bakılmaksızın % 2 olarak sabitlenmiş ve eski  %1 ila % 6,5 oranı kaldırılmıştır.

2-SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI: 

6385 sayılı Kanun’un 13.üncü maddesiyle 5510 sayılı Kanun’a aşağıdaki geçici madde eklenmiştir

“Sosyal güvenlik destek prim borçlarının yapılandırılması GEÇİCİ MADDE 46 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi veya sigortalı olup, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın sonu itibarıyla tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan sosyal güvenlik destek primi borçları ve ferîleri, ilgililerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren dört ay içinde başvuruda bulunmaları halinde 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun ilgili maddelerine göre yapılandırılır.”

Madde hükmüne göre,  emekli olduktan sonra vergi mükellefiyeti, şirket ortaklığı gibi Bağ-Kur kapsamında sigortalı olmayı gerektiren ticari faaliyeti devam eden kişilerin sosyal güvenlik destek prim borçları için yeniden yapılandırma fırsatı gelmiştir. Bağ-Kur sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerin, bu maddenin yürürlüğe girdiği (19.01.2013) tarihi takip eden ayın sonu itibariyle tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan sosyal güvenlik destek primi borçları ve ferîleri, ilgililerin bu maddenin yürürlüğe girdiği (19.01.2013) tarihi takip eden ay başından itibaren dört ay içinde başvuruda bulunmaları halinde 6111 sayılı Kanun’un ilgili maddelerine göre yapılandırabilecektir.

3-5335/30.NCU MADDESİ KAPSAMINDA ÇALIŞMAYA BAŞLAYANLARA YAPILAN YERSİZ ÖDEMELERİN YAPILANDIRILMASI: 

6385 sayılı Kanun’un 14.üncü maddesiyle 5510 sayılı Kanuna GEÇİCİ MADDE 47 eklenmiştir.

Madde hükmüne göre, Sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilmesi gerekenlere, bu maddenin yürürlüğe girdiği (19.01.2013) tarihi takip eden ödeme dönemine kadar yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin asli ve ferî borçlar, ilgililerin bu maddenin yürürlüğe girdiği (19.01.2013)  tarihi takip eden ay başından itibaren dört ay içinde Kuruma başvuruda bulunmaları halinde 6111 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre yapılandırılacaktır.

 4- LİSE ÖĞRENCİLERİNE GENEL SAĞLIK SİGORTALILIKLARINDA KOLAYLIK: 

6385 sayılı Kanun’un 7.nci maddesiyle 5510 sayılı Kanunun 67.inci maddesine 4 fıkrasına  “Ayrıca, lise ve dengi öğrenim görülmesi sebebiyle bakmakla yükümlü olunan kişi veya hak sahibi sıfatıyla sağlık hizmetinden yararlandırılan çocuklar, 20 yaşını dolduracakları tarihi aşmamak kaydıyla bu öğrenimlerini bitirmelerini izleyen tarihten itibaren 120 gün süreyle aynı kapsamda sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam ederler.” hükmi eklenerek ana veya babaları üzerinden sağlık yardımı alan veya yetim aylığı alan erkek çocukların liseyi bitirdikleri tarihten itibaren 120 gün daha sağlık hizmetlerinden faydalanmasına imkan tanınmıştır.

Yukarıdaki açıklamalar kapsamında Sosyal güvenlik prim borcu olan işverenlerin 6111 sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırılmadan yararlanmalarını öneririz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…