English

İşverenin sağlık ve güvenlik kayıtları ve onaylı deftere ilişkin hükümleri

Sirküler No: 1358

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayınmış olup, yönetmelik hükümleri 30.12.2012 tarihinde yürürlüğü girmiş bulunmaktadır. Yönetmeliğin 7.inci maddesi gereğince işverenlerin sağlık ve güvenlik kayıtları ve onaylı defterlere ilişkin yükümlülükleri aşağıdaki gibidir.

Onaylı Defter :

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlenmiş her işyeri için tek olan defteri ifade eder.

Onay Makamı:

Defter işyerinin bağlı bulunduğu ;

 a) Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri,

b) Genel Müdürlük (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü,)

c) Noterlerce,  her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanmalıdır.

Onaylı Defter Yapılan Tespitlere Göre; 

a) İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile işveren tarafından birlikte veya ayrı ayrı imzalanmalıdır.

b) Onaylı deftere yazılan tespit ve öneriler işverene tebliğ edilmiş sayılır.

Onaylı Defterin Saklanması:  

a) Onaylı defterin asıl sureti işveren,

b) Kopya suretleri ise iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından saklanmalıdır.

c) Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren sorumludur.

 d) Teftişe yetkili iş müfettişlerinin her istediğinde işveren onaylı defteri göstermek zorundadır.

Çalışanların Kişisel Sağlık Dosyalarının Saklanması:

İşveren;

a) İşyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her türlü kaydı,

b) İşten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık dosyalarını saklamak zorundadır.

c) Çalışanın işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yeni işveren çalışanın kişisel sağlık dosyasını yazılı olarak talep edebilir. Önceki işveren dosyanın bir örneğini onaylayarak bir ay içerisinde talep eden işverene göndermek zorundadır.

İş sağlığı ve güvenliği kurulları olan işverenlerin yukarıdaki şartlar dahilinde onaylı defteri tutmalarını, defteri olmayanların ise bu defteri onaylatmalarını öneririz.  

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…