English

Anonim şirketlerde pay senedi bastırma zorunluluğu

Sirküler No: 1355

Yeni TTK ile anonim şirketlerde, BEDELİ TAMAMEN ÖDENEN HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİ İÇİN BEDELLERİNİN TAMAMEN ÖDENDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 3 AY İÇİNDE PAY SENETLERİNİN yönetim kurulunca BASTIRILIP PAY SAHİPLERİNE DAĞITILMA ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR. Bedelleri tamamen ödenmeyen paylar için HAMİLİNE yazılı pay senedi çıkarılamaz, bu hükme aykırı olarak çıkarılanlar da geçersizdir.

Yönetim kurulunun HAMİLİNE yazılı pay senedi bastırmasına ilişkin kararının tescil ve ilan edilmesi, ayrıca şirketin internet sitesine konulması gerekir.

HAMİLİNE yazılı pay senetlerinin devri, şirket ve 3. kişiler hakkında, ancak zilyetliğin geçirilmesiyle (teslimle) hüküm ifade eder.

NAMA yazılı paylarda ise, ancak şirketteki azlık (sermayenin en az onda birini, halka açık şirketlerde yirmide birini oluşturan pay sahipleri) istemde bulunursa NAMA yazılı pay senedi bastırma zorunluluğu doğmaktadır. İstek olmasa da yönetim kurulu kararıyla bastırılabilir.

NAMA yazılı pay senetlerinin devri, ciro edilmiş senedin devralana teslimi ile herhangi bir sınırlamaya bağlı olmaksızın devredilebilirler. ANCAK, ESAS SÖZLEŞMEDE NAMA YAZILI PAYLARIN SADECE ŞİRKETİN ONAYIYLA DEVREDİLEBİLECEĞİ ÖNGÖRÜLEBİLİR.

PAYLARIN DEVRİNİN KOLAY OLMAMASI İÇİN NAMA YAZILI PAY SENEDİ BASTIRILMASINI VE ESAS SÖZLEŞMEYE “YÖNETİM KURULU ONAYI OLMADAN DEVİR YAPILAMAYACAĞININ” YAZILMASINI TAVSİYE EDERİZ. 

Pay senedi bastırılıncaya kadar İLMÜHABER çıkarılabilir. İLMÜHABERLERE, NAMA yazılı pay senetlerine ilişkin hükümler kıyasen uygulanır.  

Anılan düzenlemeler neticesinde, şirketteki paylar, HAMİLİNE yazılı ve bedelleri tamamen ödenmişse 3 ay içinde pay senedinin bastırılması zorunludur. Dolayısıyla, çıkarılan İLMÜHABERLER sadece bu 3 ayın sonuna kadar geçerliliğini koruyacaktır. Bu süre sonunda, İLMÜHABERLER geçerli olmayacağı gibi, pay senetleri de bastırılmamışsa pay devirlerinde Gelir Vergisi Kanunu ve KDV Kanunu’ndaki vergi avantajlarından faydalanılamayacağını önemle hatırlatmak isteriz. 

PAY SENETLERİNİN ŞEKLİ;

Pay senetlerinin; şirketin unvanını, sermaye tutarını, kuruluş tarihini, bu tarihteki sermaye tutarını, çıkarılan pay senedinin tertibini, bunun tescili tarihini, senedin türünü ve itibarî değerini, kaç payı içerdiğini belirtmesi ve şirket adına imza etmeye yetkili olanlardan en az ikisi tarafından imza edilmiş olması şarttır. Kapalı şirketlerde baskı şeklinde imzanın delikli olması veya sahtekârlığı engelleyici diğer güvenlik önlemlerinin uygulanması gerekir.

NAMA yazılı pay senetlerinin ayrıca; sahiplerinin adı ve soyadını veya ticaret unvanını, yerleşim yerini, pay senedi bedelinin ödenmiş olan miktarını da açıklaması gerekir. NAMA yazılı senetler şirketin pay defterine kaydolunur.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…