English

Bazı sene sonu işlemleri hakkında bilgiler

Sirküler No: 740

1-)Yıl İçerisinde Yapılan İnşaat ve Onarma İşlerinin Bir Sonraki Yıla Sarkması; 

Yıl içerisinde taahhüt şeklinde başka firmalara yaptırılan ve aynı yıl içerisinde bitirilmesi planlanan inşaat ve onarma işlerinin yıl sonuna kadar bitirilemeyip bir sonraki yıla sarkması halinde, yaptırılan inşaat ve onarım işi; Gelir Vergisi Kanunu’nun 42’nci maddesi gereğince birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işi olarak kabul edilmektedir.

Bu nedenle, takip eden takvim yılı başından itibaren yapılacak işlerin bedellerinin ödenmesi sırasında Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 ve Kurumlar Vergisi Kanunu’ nun 15 inci maddeleri gereğince bu işleri yapanlara (kurumlar dahil) ödenen bedeller üzerinden %3 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

2-) Takvim Yılı Bittikten Sonra Gelen Gider Veya Maliyet Faturaları; 

Aralık ayına ait KDV beyannamesi verildikten sonra gelen gider veya maliyet faturalarının son dönem geçici vergi beyannamesi verilinceye kadar gelmesi halinde niteliğine göre gider veya maliyet unsuru olarak kayıtlara alınarak, KDV’lerinin kanunen kabul edilmeyen gider yazılması gerekmektedir.

Aralık ayı indirilecek KDV yekununu artırıcı nitelikte düzeltme beyannamesi verilmesi inceleme sebebi olacağı için, verilmemesini tavsiye ederiz. Tereddüt edilmesi halinde büromuzla görüşmenizi rica ederiz.

Ayrıca yıl içerisinde kullanılan elektrik, su, doğalgaz ve telefon faturalarının takip eden yıl içerisinde gelmesi halinde geliş tarihine bakılmaksızın geldiği yıl kayıtlarına alınması, KDV’lerinin de yine geldiği yıl kayıtlarında indirim konusu yapılması mümkündür.

3-) Yıl İçerisinde Alınan Yatırım Malları İçin Oluşan Kur Farkı ve Faizler; 

Yıl içerisinde alınan yatırım malları için yatırımın iktisap edildiği dönem sonuna kadar oluşan kur farkı ve faizlerin Vergi Usul Kanunu’nun 163 Sıra Numaralı Genel Tebliği’ne göre maliyete ilave edilmesi gerekmektedir.

Yatırım (makine, inşaat vs. olabilir) ertesi yıl devam ediyorsa maliyete ilaveye devam edilmelidir.

Kur’da düşme söz konusu olduğu takdirde oluşan kur farkının maliyetten indirilmesi gerekmektedir.

4- KDV Tevkifatlı Olarak Satın Alınan Hizmetin Yansıtılması; 

Tevkifatlı olarak satın alınan bazı hizmetler özellikle grup şirketleri arasında işin özelliği ve faydalanma oranları dikkate alınarak diğer şirketlere yansıtılmaktadır.

Tevkifat işlemleri, tevkifata konu işin bu hizmeti yapanlardan ilk satın alınması sırasında gündeme gelmekte olup, bu hizmetin yansıtılmasında bu hizmeti bilfiil yapanlardan satın alınma söz konusu olmadığı için düzenlenecek yansıtma faturalarında tevkifat yapılmaması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…