English

Ücret bordrosunda bulunması gereken bilgiler

Sirküler No: 742

Ücret bordrosunda bulunması gereken bilgiler:

SGK ve İş Kanununa göre hizmet erbabı çalıştıran  işverenler, ücret ödemelerinin belgelendirilmesinde düzenleyecekleri ücret bordrolarında asgari aşağıdaki bilgilerin   bulunması gerekir.

  1) İşverenin adı, soyadı, ünvanı ve adresi,

  2) İşyerinin SGK sicil numarası,

  3) Bordronun ilişkin olduğu ay, yıl,

  4) Sigortalının adı, soyadı,

  5) Sigortalının Sosyal Güvenlik Sicil Numarası (T.C. kimlik numarası)

  6) Ücret ödenen gün sayısı (çalışma, bayram, genel tatil varsa yıllık izin ayrı ayrı),

  7) Sigortalının  brüt ücreti (aylık, haftalık, gündelik, saat veya parça başı ücreti ),

  8) Varsa fazla mesai ücreti,

  9) O ay varsa bayram ücreti,

10) O ay varsa genel tatil ücreti,

11) Sigorta işçi primi kesintisi,

12) İşsizlik sigortası primi kesintisi,

13) İndirimler (Sakatlık indirimi, şahıs sigorta primi ve bireysel emeklilik katkı payı)

14) Gelir vergisi tutarı,

15) Damga vergisi tutarı,

16) Avans, nafaka ve icra kesintileri

17) Kesintiler  toplamı (Sigorta ve işsizlik  primi, gelir vergisi, damga vergisi, avans, nafaka ve icra)

18) Ödenen net ücret tutarı,

19) Ödemenin tarihi,

20) Ücretin alındığına dair sigortalının imzası,

SGK Kanununa göre; ücretlerin ve diğer ödemelerin banka aracılığı ile yapılması halinde,  ücret tediye bordrosunda  imza şartı aranmaz. Ödemenin kasadan yapılması ve buna ilişkin belge düzenlenerek hizmet erbabına imzalattırılmaması veya yukarıdaki bilgileri ihtiva etmeyen bordroların düzenlenmesi halinde bordrolar geçerli sayılmaz ve  SGK’nunun  102 nci maddesinin e (5) bendi uyarınca her bir geçersizlik hali için, aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır.

Yukarıda SGK kanununa göre ücretlerin ve diğer ödemelerin banka aracılığı ile yapılması halinde,  hizmet erbabının ücret tediye bordrosunu ayrıca imzalamasına gerek bulunmadığına ilişkin hüküme yer verilmiş isede, İş Kanunun 37. maddesine  göre,  İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır.  Pusula verilmediğinin tespiti halinde işçi başına (2009 yılı için 403,20 TL) para cezası istenmektedir.

Bu pusulada ödemenin günü ve ilişkin olduğu dönem ile fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemeler tutarının ve vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin ayrı ayrı gösterilmesi gerekir.

10 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerleri zorunlu tutulduğu halde işçi ücretlerini banka aracılığı ile ödemez iseler, işverene her işçi  ve her ay için İş Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca (2009 yılı için 112 TL) idari para cezası kesilir.

Yukarıdaki açıklamalara göre, Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve İş Kanununa göre düzenlenecek bordro ve ücret hesap  pusulasında yukarıdaki yapılan açıklamalara göre gerekli belgelerin düzenlenmesi ve bu belgelerde belirtilen bilgilere mutlaka yer verilmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…