English

Bağımsız denetime tabi olacak şirketler belirlenmiştir

Sirküler No: 1345

Yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 23 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Öngörülen kriterlere paralel olarak hazırlanan Bakanlar Kurulu Kararına göre, 2013 yılından itibaren denetime tabi olacak şirketler için genel kriterler aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

–  Bilanço aktif toplamı 150 milyon ve üstü Türk Lirası

–  Net satış hasılatı 200 milyon ve üstü Türk Lirası

–  Çalışan sayısı 500 ve üstü

 Bir şirketin bağımsız denetime tabi olup olmadığının belirlenmesinde, varsa şirketin bağlı ortaklıkları ve iştirakleri birlikte dikkate alınacaktır. Bağımsız denetime tabi olmak için öngörülen 3 kriterden ikisinin sınırlarının iki yıl üst üste aşılması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen genel kriterlere bakılmaksızın,  Karara ekli listelerde belirtilen özel alanlarda faaliyet gösteren şirketler de bağımsız denetime tabi tutulmuştur. Tetkikini tavsiye ediyoruz.

Kararda, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca Enerji Piyasası Düzeleme Kurumu düzenlemelerine tabi olarak faaliyet gösteren lisans, sertifika veya yetki belgesi sahibi şirketlerde kendileri için ayrıca belirlenen kriterleri aşmaları halinde bağımsız denetime tabi olacaklardır. Bu kriterler yukarıda yazılı kriterlerin YARISI olarak uygulanacaktır. 

Bağımsız denetime tabi olan şirketler münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulayacaklardır. Bu çerçevede karar kapsamına giren şirketlerin 01.01.2013 ve 31.12.2013 mali tablolarını Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun düzenlemeleri gerekecektir.

Bağımsız denetime tabi olacak şirketlere ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ve kriterlerin belirlenmesine ilişkin hazırladığımız tablo ektedir.

Şirketlerin, yeni TTK’ na uygun olarak 2013 yılının ilk 3 ayında yapılacak genel kurulunda 2013 yılı için bağımsız denetim şirketini seçmesi ve ticaret siciline tescil ettirmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda yapılacak bağımsız denetim için Arılar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. unvanlı şirketimizle hizmet vermeye hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak indirmek için tıklayın…