English

İlan ve reklam vergisi

Sirküler No: 809

Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, ilan ve reklam vergisine tabidir.

Dükkan, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit tabela, yazı ve resim gibi  tüm sabit ilan ve reklamlar, motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan, cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların  cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamlar, Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlar,  İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve  cep takvimleri, biblolar veya benzerleri mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerleri ilan ve reklam vergisine tabidir.

Gerçek veya tüzel kişilere ait işyerlerinin içine veya dışına asılan iş sahibinin kimliği ile işin mahiyetini gösteren ve alanı ½ metrekareyi aşmayan ışıksız levhalar vergiye tabi değildir. (Alanı ½ metrekareyi aşan levhalar, aşan kısım üzerinden vergiye tabidir.) 

– Metrekare üzerinden yapılan hesaplamalarda, yarım metrekareye kadar olan kesirler yarım metrekareye, yarım metrekareyi aşanlar ise tam metrekareye tamamlanır.

– Herhangi bir yüzeye yazılmak, takılmak veya çizilmek suretiyle yapılan ilan ve reklamlarda yazı ve resimlerin kapladığı alanın yüzölçümü esas alınır.

 –  Çok cepheli ilan ve reklamlarda metrekare hesabı her cephe için ayrı ayrı nazara alınır,

–   Vergi tarifesinin 1,2 ve 4 üncü bentlerinde belirtilen ilan ve reklamların süresi 6 aydan; 3 üncü bendinde belirtilen ilan ve reklamın süresi 1 haftadan az olursa vergi miktarının yarısı alınır. 6 ayı geçen süreler 1 yıl, hafta kesirleri de tam hafta sayılır.

Vergiye tabi ilan ve reklamlarda, ilan ve reklam işinin mükellefçe yapılması halinde ilan veya reklam işinin yapılmasından önce mükellef tarafından, ilan ve reklam işinin bu işi mutad meslek olarak ifa edenler tarafından yapılması halinde ilan ve reklam işini yapanlarca ilan veya reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar verilecek beyanname üzerine, tarh ve tahakkuk ettirilir. Beyannameler vergi tarifesinin 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı bentlerinde yazılı ilan ve reklamlarda bunların yayınlandığı, dağıtıldığı veya teşhir edildiği mahallin belediyesine verilir. Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yapılan ilan ve reklamların ana artellerde yapılması halinde beyannamenin büyükşehir belediyesine, ara cadde ve sokaklarda yapılması halinde ilgili ilçe belediyesine verilmesi gerekiyor. Sürekli kalan tabelalar için 1 defa beyanname verilmesi ve tahakkuk eden verginin her yıl Mayıs ve Kasım aylarında ödenmesi gerekiyor. Ödeme ayları belediyelerin kararına göre değişebilmektedir. Takibi gerekir.  

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ nca yayımlanan 2009 yılı ilan ve reklam vergisi tutarları ile İlan ve reklam vergisi beyannamesi sirkü ekinde yer almaktadır.(Ek; 1,2)

Bu arada bir çok tabela ve reklam panolarına ait vergileri ödemeyen firmaların cezalı duruma düştüklerini öğrenmiş bulunuyoruz. Vesileyle bu konunun tetkikini ve gereğinin yapılmasını hatırlatmak istedik.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM VERGİSİ TARİFESİ 

                    İLAN VE REKLAM VERGİSİ  

2009 YILI

1   Dükkan, Ticari ve Sanayi Müessese ve Serbest Meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit ışıksız levha, yazı ve resim gibi tüm sabit ilan ve reklamların beher m2′ den yıllık olarak . 50,00 TL
2   Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan yazılar ve İlan ve Reklamların beher m2′ den yıllık olarak 40,00 TL
3   Cadde Sokak ve Kaldırımlar üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez vs. maddeler vasıtası ile yazılan geçici mahiyetteki İlan ve Reklamların m2′ den haftalık olarak 6,00 TL
4   Dükkan, Ticari ve Sanayi Müessese ve Serbest Meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi tüm sabit Işıklı veya Projeksiyonlu ilan ve reklamların beher m2′ den yıllık olarak . 70,00 TL
5   İlan ve Reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog,  duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için 0,02 TL
6   Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beher m2′ den    
  a Ayaklı sabit Işıksız Bilboard’lara, raket ve silindir reklam araçlarına yapıştırılacak afişlerin beher m2’sinden (Haftalık) 0,30 TL
  b Ayaklı sabit Işıklı Bilboard’lara, raket ve silindir reklam araçlarına yapıştırılacak afişlerin beher m2’sinden (Haftalık) 0,40 TL
  c Diğer yerlerde yapıştırılacak her türlü afiş ve benzerlerinin beher m2’sinden (Günlük) 0,60 TL
G   Totem, Kule reklam v.b. Işıklı beher m2 150,00 TL
H   Totem, Kule reklam v.b. Işıksız beher m2 100,00 TL

 

  •  

clip_image002

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…