English

2013 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı

Sirküler No: 1472 

19 Kasım 2013 tarih ve 28826 sayılı  Resmi Gazete’ de yayımlanan 430 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile;

2013 yılı için yeniden değerleme oranı %3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2013 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayın