English

Damga Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler

Sirküler No: 1324

Damga Vergisi Kanunu ile ilgili 2013 yılında uygulanacak tutarlara ilişkin bilgiler aşağıya çıkartılmıştır.

1- Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler                                   Binde 9,48

2- Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)       Binde 1,89

3- Bilançolar                                                                                                        30,60 TL                                                                                                                             

4- Gelir tabloları                                                                                                  14,85 TL                                                                                                                             

5- İşletme hesabı özetleri                                                                                  14,85 TL

6- Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı,
ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve
benzeri
her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan
paralar için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden
ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari
hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye
olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar                                  Binde 7,59                                                                                                                           

7- İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu

tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlar                                           Binde 5,69                                                                           

8-Yıllık gelir vergisi beyannameleri                                                                  39,65 TL                                                                                                                             

9-Kurumlar vergisi beyannameleri                                                                   53,00 TL                                                                                                                             

10-Katma değer vergisi beyannameleri                                                           26,25 TL                                                                                                                             

11-Muhtasar beyannameler                                                                              26,25 TL                                                                                                                             

12-Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi  beyannameleri hariç)         26,25 TL                                                                                                              

13-Gümrük idarelerine verilen beyannameler                                                53,00 TL                                                                                                                          

14-Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler                               19,55 TL                                                                                                                        

15-Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri                19,55 TL  

Damga Vergisi Kanunu’nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan üst sınır yeniden değerleme oranında artırılarak 1.487.397,70 TL’ye çıkartılmıştır. 

Buna göre 2013 yılında düzenlenecek kağıtlardan her biri için hesaplanacak damga vergisinin tutarı 1.487.397,70 TL’yi aşmayacaktır.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…