English

İş Kanunu ve SGK Kanunu hakkında özet bilgiler

Sirküler No: 1328

1. KIDEM TAZMİNATI TAVANI YÜKSELTİLDİ 

01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kıdem tazminatı tavanı aşağıdaki gibidir.

       Dönemi                                     Tutarı (TL)

01.01.2013-30.06.2013                      3.129,25

2. FAZLA SAATLERDE ÇALIŞMADA İŞÇİNİN ONAYI

4857 sayılı İş Kanunu’nun 41’inci maddesi ve yönetmelik uyarınca fazla çalışma için her yıl yeniden işçinin yazılı muvafakatinin alınması gerekir.

İşçi ile işveren arasında yapılmış olan iş sözleşmesinde “işçi fazla mesai yapmayı kabul eder.” şeklinde bir hükmün olması halinde, sözleşmenin yapıldığı yıl için işçiden fazla mesai onayının alındığı yönünde bir anlam ifade edecek, takip eden yıllarda her işçiden (her yıl başında)  fazla mesai onay belgesinin alınarak özlük dosyasında muhafaza edilmesi gerekmektedir. 

3. İŞYERİNDE ÖZÜRLÜ TEŞVİKİNDEN YARARLANDIRILAN ÖZÜRLÜLERİN KURUMA BİLDİRİLMESİ

19.08.2008 tarih ve 2008-77 Genelgeye göre 4857 sayılı  İş Kanunu’nun  30’uncu  maddesinde  öngörülen  sigorta  primi  işveren  hissesi teşvikinden  yararlanmakta  olan  işverenlerin,  her  yılın  Ocak  ayında  özürlü  sigortalı  çalıştırdıklarına dair  genelge ekindeki (Ek-1)  belgesini  Türkiye  İş  Kurumu  İl/  Şube  Müdürlüklerinden  onaylatarak  işyerinin  bağlı bulunduğu  Sosyal  Güvenlik  İl/Merkez  Müdürlüğüne  ibraz  etmeleri  gerekmektedir.

Bu  belgenin Ocak  ayında  ibraz  edilmemesi  halinde,  aylık  prim  ve  hizmet  belgelerinin  14857  veya  54857 sayılı  Kanun  türü  seçilerek  gönderilmesinin  engellenmesi  amacıyla  daha  önce  verilmiş  olan “kod” ilgili  ünitece  kaldırılacak  ve  bahse  konu  belgenin  yeniden  ibrazına  kadar  bu  işverenler  söz  konusu Kanunda öngörülen teşvikten yararlandırılmayacaktır.

İşyerinde fazla mesai yaptıran ve özürlü teşvikinden yararlanmakta olan işverenlere önemle hatırlatırız. 

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…